De voorzitter - of bij zijn ontstentenis of belet de plaatsvervangend voorzitter - wijst na ontvangst van het beroepschrift terstond de leden van de kamer aan.