1          Beroep op het Scheidsgerecht kan worden ingesteld in geval van geschillen en/of interpretatievragen van rechtspositionele aard door degenen, voor wie is vastgesteld krachtens rechtspositionele regelingen of andere regelingen, dat de behandeling van dergelijke geschillen aan het Scheidsgerecht is opgedragen.

2          Iedere partij kan zich bij de schriftelijke en/of mondelinge behandeling van een beroep laten bijstaan door een raadsman.