Onder kerkmusicus wordt verstaan degene die voldoet aan de daarvoor gestelde voorwaarden van deze Interdiocesane Regeling voor de Kerkmuziek in de bisdommen van de R.-K. Kerkprovincie en die door de werkgever is belast met de leiding, respectievelijk de verzorging van de kerkmuziek als dirigent en/of organist, en die als zodanig een eigen professionele verantwoordelijkheid heeft onder de erkenning van de verantwoordelijkheid van de kerkelijke ambtsdragers voor de kerkelijke diensten.