BIJLAGE II DIOCESANE REGELING SALARIËRING

De hieronder vermelde bedragen gelden voor het jaar 2000. Jaarlijks worden deze bedragen bijgesteld volgens de gemengde index (artikel 13 Rechtspositiereglement) en gepubliceerd in de Diocesane Richtlijnen van de afzonderlijke bisdommen.

A         Diensten 

Een dienst wordt geacht een reëel uur te duren en wordt daarmee gelijkgesteld. 

1          Zondagse vieringen:    . . . . . . . .   x 52 = jaarlijks         . . . . . . . .  diensten 

2          Feest en gedenkdagen

            Kerstmis                     . . . . . . . .    transport                  . . . . . . . .
            Oud- en Nieuwjaar     . . . . . . . .    Hemelvaart               . . . . . . . . 
 
           Aswoensdag              . . . . . . . .    2e Pinksterdag         . . . . . . . . 
 
           Witte Donderdag        . . . . . . . .    Allerheiligen              . . . . . . . . 
 
           Goede Vrijdag             . . . . . . . .    Allerzielen                 . . . . . . . .
 
           Paaswake                  . . . . . . . .    Parochiepatroon       . . . . . . . .
            2e Paasdag               . . . . . . . .     Andere feesten         . . . . . . . .
            transporteren             . . . . . . . .    Totaal                       . . . . . . . .  diensten 

3          Verder geregelde diensten

             vaste dagen in de week       . . . .  x 52 = jaarlijks          . . . . . . . . 
             vaste dagen in de maand    . . . .  x 12 = jaarlijks          . . . . . . . .
             in de Advent                                                                   . . . . . . . . 
             in de Veertigdagentijd                                                     . . . . . . . . 
             in de Pinksternovene                                                      . . . . . . . .
             b
oetevieringen                                                                . . . . . . . . 
 
            overige (specificeren)                                                    . . . . . . . .

            Totaal per jaar                                                               . . . . . . . .   diensten 

4          Rouw- en trouwdiensten, voorzover niet afzonderlijk
            gehonoreerd:            
           
gemiddeld per jaar                                                           . . . . . . . .  diensten
           Totaal per jaar                                                                 . . . . . . . .  diensten 

B         Repetities

            (In te vullen zijn de reële uren) 

            1          Wekelijks (specificeren)
 
            . . . . . . . .                               . . . .  uur
 
            . . . . . . . .                               . . . .  uur 
            
. . . . . . . .                               . . . .  uur
 
            . . . . . . . .                               . . . .  x 52 = jaarlijks          . . . . . . . .  uur 

             2          Extra repetities per jaar (specificeren)

            . . . . . . . .                               . . . .  uur
            . . . . . . . .                               . . . .  uur = jaarlijks             . . . . . . . .  uur
           Totaal per jaar                                                                 . . . . . . . .  uur 

C         Geregelde werkbijeenkomsten
            (In te vullen zijn de reële uren) 

-           met liturgiegroepen, gemiddeld           . . . .  uur x 12 =   . . . . . . . .  uur
-           met pastor/pastoraal team,
            gemiddeld per maand                          . . . .  uur x 12 =   . . . . . . . .  uur
            Totaal per jaar                                                                . . . . . . . .  uur 

TOTAAL AANTAL ARBEIDSUREN PER JAAR

A. DIENSTEN                                                                               . . . . . . . .  uur
B. REPETITIE-uren                                                                      . . . . . . . .  uur
C. WERKBIJEENKOMSTEN                                                       . . . . . . . . .                                                                                                    . . . . . . . .  uur 

Privé voorbereiding of studie geldt niet als een dienst.

2          Van de werknemer, die niet uit hoofde van een andere functie ziekenfondsplichtig is of niet uit hoofde van een andere functie een vergoeding van de betrokken werkgever ontvangt van maximaal 50% van de premie voor de particuliere ziektekostenverzekering, wordt het uurbedrag verhoogd met ƒ 1,50 (prijspeil 2000) (artikel 23 Rechtspositiereglement).

De bedragen per uur worden vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde functie dan wel de enkelvoudige functie, conform de Interdiocesane Regeling voor de Kerkmuziek. In de uurbedragen is de voorbereidingstijd meeberekend. Zij worden jaarlijks aangepast volgens de zgn. gemengde index. De uurbedragen (exclusief vakantiebijslag) zijn in 2000: 

Bevoegdheid                          dirigent en                     dirigent of
                                               organist                         organist 

Kerkmusicus   I                      ƒ 72,80                          ƒ 48,55
Kerkmusicus  II                      ƒ 63,70                          ƒ 42,20
Kerkmusicus III                      ƒ 54,65                          ƒ 35,70 

N.B. De salariëring van degene, die niet valt onder de hierboven onder I t/m III bedoelde categorieën, maar die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met de werkgever, luidt (exclusief vakantiebijslag) in 2000 als volgt: 

Groep                                     dirigent en                     dirigent of
                                               organist                         organist

A                                            ƒ 45,45                          ƒ 30,35
B                                             ƒ 30,35                          ƒ 20,60 

De indeling in groep A of B wordt overgelaten aan het overleg tussen de werkgever en de functionaris. Voor deze categorie van personen is het Rechtspositiereglement voor kerkmusici niet van toepassing. 

N.B. Indien geen arbeidsovereenkomst is aangegaan met een persoon zoals onder 1 aangeduid, omdat deze over een zelfstandigheidsverklaring beschikt, gelden de daar genoemde bedragen als bruto vergoedingen. In dat geval heeft de werkgever geen inhoudingplicht, maar is eventueel wel BTW verschuldigd.