XI SLOTBEPALING

1          Dit Rechtspositiereglement en de daarbij behorende bijlagen of regelingen, alsmede wijzigingen daarin, worden voor ieder bisdom vastgesteld door de bisschop, die daarbij uniformiteit met de overige bisdommen nastreeft.

2          Namens de bisschop wordt op landelijk niveau overleg gevoerd over de gewenste wijzigingen in dit Rechtspositiereglement met de vertegenwoordigers van organisaties die naar het oordeel van de bisschoppen representatief zijn voor de kerkmusici, waarbij zoveel mogelijk overeenstemming wordt nagestreefd.

3          De bisschop neemt een besluit tot vaststelling of wijziging van dit Rechtspositiereglement en de daarbij behorende bijlagen of regelingen, nadat hij overleg heeft gevoerd met de overige bisschoppen, die het Rechtspositiereglement voor hun bisdom van toepassing hebben verklaard.

4          Wijzigingen van dit Rechtspositiereglement en de daarbij behorende bijlagen of regelingen worden schriftelijk bekend gemaakt, onder vermelding van de datum waarop ze van kracht worden.

5          Voor de werknemer wordt een wijziging van dit Rechtspositieregle-ment, de bijlagen of regelingen van kracht door de schriftelijke verklaring dat hij akkoord gaat met de wijziging.