1          Het wachtgeld wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen, bij nabe-taling. Met toestemming van de rechthebbende kan de uitbetaling in langere termijnen geschieden.

2          Na het overlijden van de rechthebbende wordt aan de nagelaten betrekkingen een uitkering verstrekt ter grootte van het wachtgeld, dat over de eerste drie maanden na overlijden zou zijn uitgekeerd.

            Onder nagelaten betrekkingen worden verstaan:

            -           de echtgenoot(note) van wie de overleden rechthebbende niet duurzaam gescheiden leefde;

            -           bij ontstentenis van een echtgenoot(note) als vorenbedoeld de minderjarige kinderen;

            -           bij ontstentenis van vorenbedoelde categorieën degenen, voor wie de overledene grotendeels voorzag in de kosten van het bestaan.