De werknemer die ononderbroken in dienst is bij één of meer werkgevers als bedoeld in artikel 1 sub b heeft op het tijdstip van een dienstjubileum recht op een eenmalige gratificatie van een bedrag, waarvoor de volgende regeling geldt:

a          Als dienstjubileum wordt aangemerkt het 121/2 jaar, 25 jaar en 40 jaar onafgebroken werkzaam zijn als werknemer bij een of meer kerkelijke instellingen.

b          In geval van een dienstjubileum kent de werkgever aan de werknemer een gratificatie toe, te weten:

-           bij een 12 1/2-jarig dienstjubileum: eenvierde deel van het op dat moment voor hem geldende maandsalaris;

-           bij een 25-jarig dienstjubileum: een bedrag gelijk aan het op dat moment voor hem geldende maandsalaris;

-           bij een 40-jarig dienstjubileum: een bedrag gelijk aan anderhalf maal het op dat moment voor hem geldende maandsalaris.

Onder maandsalaris wordt hier verstaan het in de maand van hetjubileum verdiende brutosalaris.