IV WERKTIJD

1          Dit artikel is niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk met de werknemer overeengekomen.

2          Overwerk is het werk dat aan de werknemer door de werkgever opgedragen wordt en waardoor de voor de werknemer vastgestelde werktijd wordt overschreden.

3          Overwerk dient zoveel mogelijk te worden voorkomen, doch is verplicht indien door bijzondere omstandigheden met een incidenteel karakter, het dienstbelang zulks vordert.

4          Voor het verrichten van overwerk wordt compensatie gegeven in honorering of werkvrije uren, in aantal gelijk aan het aantal uren overwerk.

5          Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing indien:           

a          meer werk wordt verricht door een werknemer, die daartoe geen opdracht van of namens de werkgever heeft gekregen;           

b          bij het aanvaarden van zijn functie met de werknemer is overeengekomen, dat hij ook op andere dan de vastgestelde tijden zal werken;           

c          incidenteel gedurende ten hoogste een half uur vóór en/of aansluitend aan de werktijd wordt gewerkt;           

d          de totale gemiddelde arbeidstijd van een werknemer het aantal overeengekomen arbeidsuren niet overschrijdt.

1          De werknemer is verplicht zich te houden aan de door de werkgever vastgestelde werktijden. Indien en voorzover het belang van het werk dat naar oordeel van de werkgever noodzakelijk maakt, is de werknemer verplicht tijdelijk ook op andere dan de voor hem vastgestelde werktijden te werken.

2          De aard van een functie kan met zich meebrengen dat op onregelmatige tijden wordt gewerkt.