Afdrukken

De honoreringsbedragen op uurbasis (bruto) in EUR zijn per 1 januari 2013 met 2,1 % verhoogd. Tevens is er een trede 6 voor het aantal dienstjaren toegevoegd. Deze trede leidt tot een extra salarisverhoging voor kerkmusici met 6 of meer dienstjaren. De bedragen zijn als volgt vastgesteld:

Dirigent of organist Dirigent en organist
Dienstjaren Bev. III Bev. II Bev. I Bev. III Bev. II Bev. I
1 19,70 22,75 25,45 30,60 35,45 40,25
2 20,20 23,55 26,50 30,70 36,25 41,25
3 20,75 24,30 27,50 32,20 37,05 42,25
4 21,25 25,05 28,55 32,70 37,90 43,30
5 21,75 25,85 29,55 33,25 38,70 44,30
6 of meer 22,25 26,60 30,60 33,75 39,50 45,35

In overleg tussen de door de bisschoppen gemandateerde economen met de KDOV en de KNTV is per 1 januari 2012 voor de kerkmusici met de bevoegdheid I, II en III een honorering afgesproken met een uitloop naar 10 dienstjaren, op basis van anciënniteit. Voor in 2013 in dienst tredende kerkmusici betekent dit dat zij in trede 1 (Dienstjaar 1) beginnen. Voor reeds in dienst zijnde kerkmusici is trede 6 (Dienstjaar 6 of meer) van toepassing. In de komende vier jaren wordt nog jaarlijks een nieuwe trede toegevoegd. Dit betekent dat er vanaf 2013 voor alle kerkmusici naast de geïndexeerde verhoging een extra salarisverhoging op basis van anciënniteit van toepassing zal zijn. Groep A en B kennen alleen de reguliere verhoging.

Dirigent of organist Dirigent en organist
Groep A              18,50                                        27,65 
Groep B              12,55                                        18,50


In 2013 wordt nadere invulling gegeven aan de rechtspositieregeling van de dirigenten en organisten. Zodra de rechtspositieregeling is aangepast, wordt u hieromtrent geïnformeerd.