AALST - Op Paasmorgen gaan de drie Maria’s weeklagend naar het graf van Christus. Zij hebben reukwerken bij zich om het lichaam te balsemen. Aangekomen bij het graf zien zij tot hun ontsteltenis dat het graf geopend is; een engel vertelt hen dat Christus is opgestaan uit de dood. Wanneer zij dit aan de apostelen vertellen, snellen ook Johannes en Petrus naar het graf en ook aan hen verkondigt de engel Christus verrijzenis. Wanneer Maria Magdalena later alleen bij het graf is, ontmoet zij die Christus in de gedaante van een tuinman: nu is het duidelijk: hij leeft!
Maria Magdalena vertelt het vol vreugde aan de anderen en de verheerlijkte Christus vertoont zich in hun midden. Allen prijzen de Heer in het Te Deum.
Dit spel werd gedurende de late Middeleeuwen, met allerlei varianten, overal in West-Europa gespeeld in de kerk, net vóór de hoogmis op Paasdag.
Deze “Visitatio Sepulchri” komt uit een 13-eeuws handschrift uit de Benedictijner abdij van Fleury in Noord-Frankrijk. Uiteraard is de tekst in het Latijn en wordt het gehele spel gezongen op Gregoriaanse melodieën. In de middeleeuwse handschriften vinden we aanwijzingen voor attributen en kledij.
Medewerkenden aan deze uitvoering o.a. Ed Kronenburg, Hans Kronenburg, Esther Sijp.
Paaszondag 4 april 2010, vanaf 15.30 uur, Parochie Heilige Familie te Aalst.

Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Den Bosch,jrg 4, nr 3, maart 2010