Graag willen wij u op de hoogte stellen van het feit dat CodeX-Music in augustus met een groep muzikanten naar Suriname is gegaan. Met dit team dat bestaat uit vijftien personen gaan we in het kader van het door Code-X Music georganiseerde Music camp muziekles geven aan Surinaamse kinderen en jongeren.

Op maandag 10 augustus zijn we van Schiphol naar Zuid-Amerika gevlogen. Daar houden we ons drie weken lang bezig met activiteiten rondom het Music camp. Over deze activiteiten houden we dagelijks een weblog bij. Tevens schrijven we tweewekelijks een nieuwsbrief waarin u op de hoogte kunt worden gehouden van onze vorderingen en bezigheden. Stuur ons als u deze nieuwsbrief wilt ontvangen deze e-mail terug op dit e-mailadres, dan schrijven we u in.

Meer informatie over dit project vindt u op http://suriname.code-music.nl

We hopen dat u ons met veel plezier gaat volgen!

Code-X Music en het Music camp 2009 team.

Koren in Suriname
Kinderen en jongeren vormen een belangrijk en groot deel van de Surinaamse bevolking, ook binnen de parochies van het bisdom Paramaribo. Het Bisdom Paramaribo schenkt in haar beleid bijzondere aandacht aan jeugd en jongeren.
Code-X Music ontwikkelde samen met het Bisdom het project 'Tools for Community Development' voor de oprichting van jeugdkoren en de muzikale training van kader voor de jeugd.

Herstel traditie

Door de recessie is een bloeiende muziektraditie bijna verloren gegaan. Sinds enige jaren is er een wederopleving te bespeuren. Code-X Music levert daar al enige jaren een aandeel in. Surinamers zijn enorm muzikaal. Het doel is om een eigen bloeiende koortraditie en een rijke muzikale kennis op te bouwen waarbij de grootste houten kathedraal ter wereld, de St. Petrus en Paulus in Paramaribo, een centrale rol heeft.

Activiteiten Code-X Music voor Suriname tot nu toe

Deze activiteiten hadden vooral een impuls- en netwerkfunctie.
2006 Workshops stemvorming en een zangdag voor de jeugd in Suriname
2007 Verzamelen en verzenden van instrumenten voor Suriname
2007 18 Nederlandse jongeren geven muzieklessen aan 60 jongeren in Suriname
2008 Verzamelen en verzenden van instrumenten voor Suriname
2008 18 Nederlandse jongeren geven muzieklessen aan 120 jongeren in Suriname

Tools for Community Development 2009-2010
Dit vormt een verbreding van de activiteiten. Hiervoor verblijft namens Code-X Music Albert Arens een jaar lang als projectleider in Suriname. Tijdens zijn verblijf zullen verschillende projecten in gang worden gezet of afgerond, waaronder een nieuw Music Camp. Ze staan verdeeld in zeven hoofdstukken op deze website onder 'Project 2009-2010'. Voor de activiteiten geldt dat zij onderdeel uitmaklen van een plan voor de toekomst en verankering in de Surinaamse samenleving.

 


Bureau voor Jeugd, Muziek & Geloof       

Om het project Tools for Community Development voort te zetten na vertrek van projectleider Albert Arens wordt binnen het Bisdom Paramaribo een aparte organisatie opgebouwd: het 'centrum voor Jeugd, Muziek en Geloof' (JMG) genoemd. Dit beschikt over een netwerk van vrijwilligers. Dit cemtrum staat onder leiding van een coördinator die nauw samen werkt met de Dienst GCC van het Bisdom Paramaribo.

Activiteiten
Er moet heel wat geregeld en georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld de registratie van koorleden, het bijhouden van de bibliotheek van de koorschool, het organiseren van cursussen en trainingsdagen voor dirigenten en begeleiders. Ook zal het JMG contact onderhouden met koorscholen in het buitenland voor ondersteuning en samenwerking.

Doelen
In januari 2010 zal het JMG volledig zelfstandig functioneren en alle organisatorische taken van de projectleider van Code-X Music overnemen.

Voortgang
Het JMG heeft een eigen kantoor dat nu wordt ingericht. In de komende weken wordt een vrijwilliger ingewerkt in het muziekprogramma voor het beheer van de partituren voor de koorschool. Er zijn drie medewerkers gevonden om het JMG te coördineren en te begeleiden
-Opbouw JMG
-Bibliotheek
-Training
-Jeugdkoren
-Instrumenten
-Music Camp

Koren en scholen

Het Bisdom Paramaribo telt ongeveer 30 parochies en 30 kleinere RK Geloofsgemeenschappen verspreid over Suriname. Daarnaast telt Suriname 73 RK basisscholen en 10 RK scholen in het voortgezet onderwijs. De jeugd en het kader in deze parochies en scholen vormen de voornaamste doelgroep van het project.   

Koorschool in de kathedraal van Paramaribo 
     
In Paramaribo staat de St. Petrus & Paulus Kathedraal, de grootste houten kathedraal ter wereld. Deze wordt momenteel gerestaureerd, een omvangrijk en gecompliceerd proces dat jaren duurt. Rond de zomer van 2010 zal de kathedraal weer in gebruik worden genomen.

Kathedraal

De Kathedraal staat in het hart van de Surinaamse samenleving. Op het moment dat hij weer open gaat zal het de thuisplaats van een koor zijn van hoge kwaliteit en uitstraling. Het koor zal verweven zijn met de kathedraal als bron van inspiratie en bemoediging. Hiervoor zijn geschoolde zangers nodig.

Koorschool

Om zangers op te leiden wordt in oktober van dit jaar gestart met een koorschool. In de koorschool krijgen kinderen op de basisschool vanaf 7 jaar iedere dag een uur zang- en muziekles. Na het eerste jaar mogen zij meezingen in het kathedrale koor. Deze kinderen kunnen als vanzelfsprekend alle soorten bladmuziek op het eerste gezicht zingen. Zo wordt een nieuwe generatie zangers opgeleid die in de kathedraal maar later ook in andere koren een belangrijk aandeel in de zangcultuur zullen leveren. Ook zullen veel van deze kinderen later een instrument gaan bespelen en actief blijven in de muziek.

Doelen
In oktober 2009 start de koorschool met de eerste kinderen. Tegelijk moeten dirigenten en begeleiders worden opgeleid. Op het einde van het jaar zal het koor vieringen kunnen verzorgen en zingen tijdens de opening van de kathedraal.
Dit is het eerste jaar van een 10-jarenplan waarbij de koorschool wordt uitgebouwd tot een instituut van nationale betekenis en internationale uitstraling.

Voortgang
De werving van leerlingen en de audities op acht basisscholen zijn afgerond. Uit ruim 2.000 leerlingen zijn 60 kinderen geselecteerd tussen de 7 tot 11 jaar oud. In oktober starten de lessen, vijf dagen in de week, op Ons Erf. In 2010 zal de keuze voor een definitieve locatie en vorm worden gemaakt naar aanleiding van een onderzoek naar draagvlak.    


Bibliotheek       

In het kader van het project wordt een muziekbibliotheek opgebouwd. Hier worden de bladmuziek, het cursusmateriaal en de muziektheorieboeken die nodig zijn ondergebracht en beheerd.

Klimaatbeheersing

De koorschool heeft veel bladmuziek nodig. Ook is er een centrale plaats nodig waar de bladmuziek voor de kerkkoren en het cursusmateriaal wordt ondergebracht. Omdat door het tropische klimaat papier in Suriname heel snel verweert moet dit gebeuren in een ruimte waar de vochtigheid kan worden gecontroleerd.

Repertoire

Ook zijn er muziekbundels in voorbereiding voor gebruik door koren en leerkrachten. Deze zullen in 2009 uitkomen.
Gaudete : Een bundel met 240 liederen voor kinderen en jongeren, speciaal voor Suriname
Begeleidingsboek vernieuwde uitgave Jubilate : Een bundel met uitgeschreven begeleidingen van 500 gangbare en nieuwe kerkliederen

Doel
Eind 2009 zal er een bescheiden collectie partituren en boeken over muziektheorie zijn ondergebracht in een daarvoor geschikte ruimte. Deze zal worden beheerd door het JMG in samenwerking met het Bisdom. Van de bundels Gaudete en Jubilate zullen alle begeleidingspartijen in boekvorm beschikbaar zijn.

Voortgang

In het gebouw van de Dienst voor Geloof, Cultuur & Communicatie (GCC) is een ruimte aangewezen waar de bibliotheek wordt ondergebracht. Deze zal in de loop van het jaar worden verbouwd en vergroot om de groeiende collectie partituren te kunnen herbergen. De bibliothecaresse van GCC, mw. Jenny Sopawiro, zal ook het beheer van de muziekbibliotheek coördineren.

Voor de vernieuwde Jubilate is een nieuwe inhoudsopgave gemaakt met veel nieuw jeugdvriendelijk repertoire. Deze wordt de komende weken verder uitgewerkt.

Voor het basisonderwijs wordt een syllabus met liedmateriaal samengesteld en in het kader van de cursus voor muziekleerkrachten uitgegeven. Deze liedbundel zal in februari 2010 uitkomen.

Training en cursussen 
     

Het belangrijkste element van het project is de training van kader. Tools for Community Development richt zich daarbij op drie groepen: koorleiders, leerkrachten in het basisonderwijs en instrumentalisten. Voor elk hiervan wordt een cursusprogramma opgezet.

Zang als basis
De training van kader richt zich allereerst op zangtechniek. Een goed inzicht in het gebruik en de ontwikkeling van de zangstem bij jeugd en jongeren staat centraal. Er wordt met name aandacht geschonken aan kinderen als doelgroep. Daarom wordt een aparte cursus ontwikkeld voor leerkrachten in het basisonderwijs. Koorleiders hebben met zowel kinderen als jongeren te maken. Hun training gaat ook uit van een ander repertoire met een hogere moeilijkheidsgraad. De begeleiders zijn met name van belang bij koren en samenzang in vieringen. Zij kunnen een heel jaar lang piano/orgel-les volgen.

Repertoire

Van belang is dat de cursisten kunnen werken met repertoire dat zij ook in de praktijk kunnen gebruiken. Daarvoor zijn twee bundels in ontwikkeling die tijdens de cursussen gebruikt worden:

-Gaudete
Een bundel met 240 liederen voor kinderen en jongeren, speciaal voor Suriname

-Begeleidingsboek vernieuwde uitgave Jubilate
Een bundel met uitgeschreven begeleidingen van 500 gangbare en nieuwe kerkliederen

Doelen
Van juni 2009 tot april 2010 50 tot 100 koorleiders, leerkrachten en begeleiders scholen en begeleiden in de praktijk om hen in staat te stellen alle liederen Gaudete en Jubilate vanaf muziek voor te bereiden en met jeugd en jongeren uit te voeren.

Voortgang training dirigenten

Op 20 juni 2009 is de basiscursus voor koorleiders deel 1 gestart. Voor deze cursus hebben zich 59 cursisten ingeschreven. De docenten zijn: Albert Arens (cursusleider, directie en koorvorming), Liesbeth Peroti (individuele zang), en Donagay Liesdek (basis muziektheorie). Mavis Noordwijk is adviseur bij de cursus. Hillary de Bruin volgt de cursus als toehoorder.

Jeugdkoren 
     

Een jeugdkoor biedt kinderen en jongeren een veilige plek waar zij hun geloof kunnen uiten, plezier hebben, leren samenwerken en muzikale vaardigheden ontwikkelen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan hun persoonlijke groei en visie op de wereld. Beginnende koren worden daarom actief ondersteund.

Voortgang

1. Fatima
In de Fatimaparochie is een kinderkoor gestart op 21 juli in samenwerking met Pricella, de dirigent in opleiding. Er zijn op dit moment 22 kinderen, waarvan 7 uit het weeshuis Claudia-A. Op 23 augustus hebben ze hun eerste viering gezongen onder leiding van Pricella en ondersteuning van Suzanne, Sarah, Merel en Albert. Op 30 augustus hebben ze nog een keer gezongen, nu met het nieuwe combo van Fabian en Jorn, die ook deelgenomen heeft aan het Music Camp.            

2. Latour
De twee basisscholen van Latour werken mee bij de oprichting van een kinderkoor. De muziekleerkracht van de St. Lidwinaschool volgt de cursus jeugdkoorleider.
Op 31 juli was er een solistencontest in de parochie waarbij Albert Arens en Suzanne Bruning de jury hebben begeleid.

3. Barmhartige Samaritaan
Met de parochie 'De Barmhartige Samaritaan' zijn contacten gelegd om deel te nemen aan het kinderkorenproject met Fatima en Latour. Deze plannen liggen voorlopig stil.

4. Welgedacht-A
In Welgedacht-A is een jongerenmuziekgroep gestart en een zanggroep met 25 jongeren. De twee koorleiders volgen de koorleiderscursus en worden begeleid door Suzanne Bruning en Albert.

5. Sunny Point
In Sunny Point is een praiseteam met ongeveer twaalf jongeren. De twee koorleiders volgen de koorleiderscursus en worden begeleid door Suzanne Bruning en Albert.
     
6. Rosa
In de Rosaparochie wordt een koor met jongeren en jongvolwassenen opgestart. De dirigent volgt de koorleiderscursus.

7. Paramaribo-Noord
Paramaribo-Noord kent drie kerken. In de Driekoningenkerk wordt een koor opgestart. De wens is dat hieruit later ook voor de andere kerken koren worden opgestart. Drie begeleiders volgen de koorleiderscursus. Op 15 augustus verzorgen de jongeren samen met de docenten van Music Camp hun eerste viering in de parochie.

8. Alphonsus
Met de Alphonsus zijn besprekingen om een kinderkoor en een praiseteam op te richten.
         
9. H. Rosaparochie en H. Familieparochie
De H. Rosa heeft een combo maar nog geen koor. De H. Familie wil een tienerkoor oprichten. Van beide parochies volgen aspirant-dirigenten de directiecursus. Met de jongeren van deze parochies zullen de medewerkers van Music Camp een viering verzorgen op woensdag 12 augustus. Vooraf wordt er samen geoefend.

10. Lelydorp
In Lelydorp is een jeugdkoor gestart olv mw. Karijowiredjo. De eerste repetitie werd bijgewoond door Albert Arens. Leden en koorleider gaan meedoen met het kinderkoortraject in de Fatimaparochie tijdens Music Camp.

Programma 2009 
     

In de kerken zijn weinig instrumenten voorhanden. Code-X verzamelt instrumenten in Nederland en zendt deze naar het Bisdom Paramaribo. De instrumenten worden in overleg met het Bisdom Paramaribo ter beschikking gesteld aan parochies ten behoeve van de jeugd.

Doelen

Instrumenten moeten gebruikt worden. Alle jeugdkoren moeten de beschikking krijgen over een basis instrumentarium als gitaar of keyboard. De parochies en jongeren dienen zelf een actieve rol en verantwoording in het onderhoud van de instrumenten te nemen.

Voortgang

Er zijn met eerdere zendingen ondermeer twee piano's, een vleugel, drie drumstellen, 15 gitaren, zes keyboards, zes orgels en vier dwarsfluiten aan het Bisdom gedoneerd. Begin juni zijn opnieuw drie piano's en drie orgels gearriveerd. Ook is een deel van de bibliotheek voor de koorschool aangekomen. Er wordt nu gewerkt aan speciale hoezen, onderstellen en verwarmingselementen om de instrumenten te beschermen tegen de tropische omstandigheden.  

 

Bron: CodeX-Music
http://suriname.code-music.nl/