ROERMOND - juli 2009 - In de afgelopen maanden hebben vertegenwoordigers van de Dienst voor Liturgie en Kerkmuziek (DLKM), de diocesane Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) en Hogeschool voor Muziek KREATO-Thorn een achttal dekenale priestervergaderingen bezocht, met het doel aandacht te vragen voor het lange termijnbeleid van de liturgische muziek en de groeiende nood aan deskundige kerkmusici. De vragen en aanbevelingen die de priesters toen hebben gedaan zijn uitgangspunt van een notitie die onlangs aan de kerkbesturen in Limburg is toegezonden.

De DLKM vraagt uw aandacht voor de toekomst van de kerkmuziek, die niet meer uitsluitend in handen van zangkoren en organisten zal liggen. Bovendien vraagt zij aandacht voor de kwaliteit, die als een garantie voor groei mag worden beschouwd: de schoonheid van goede muziek heeft een eigen waarde, die uit kan groeien boven een pragmatisch belang.

De NSGV ziet kwaliteit en kwantiteit van de koorzang op veel plaatsen onherstelbaar verloren gaan. Op de eerste plaats vraagt zij positieve aandacht voor het huidige korenbestand. “Laten wij dankbaarheid tonen naar de zangers die soms decennialang velen uren per week in dienst van parochie en kerkmuziek stelden. Wij kunnen hen op gezette tijden onze waardeling laten blijken en waar mogelijk stimuleren”, aldus de NSGV in de brief aan de kerkbesturen. “Tegelijkertijd moeten we naar de toekomst kijken, en wel op lange termijn: wat kunnen we doen om volgende generaties zich thuis te doen voelen in de liturgie en welke liturgische muziek past daar bij?”

KREATO Hogeschool voor muziek biedt de mogelijkheid kerkmusici op te leiden. Op bijna elke beginniveau en op bijna iedere leeftijd kan men een cursus beginnen. De kerkmuziekopleiding loopt grotendeels parallel met de HaFa-dirigentenopleiding en beide opleidingen doen daar hun voordeel mee. Na de zomervakantie start een nieuwe groep cursisten.

In de brief geven DLKM, NSGV en KREATO suggesties aan kerkbesturen wat zij hierin kunnen betekenen. Op de eerste plaats roepen zij op tot het schenken van aandacht aan de kerkmuziek. “Het kerkbestuurslid dat liturgie en kerkmuziek in zijn/haar portefeuille heeft vragen wij om blijvend aandacht te hebben voor de kwaliteit van de muziek, en daarbij ook oog te hebben voor de toekomst. Er zijn doorgaans meerdere jeugdige musici in uw parochie, veelal met een goede opleiding via harmonie of fanfare, die attent gemaakt kunnen worden op de mogelijkheden van de kerkmuziek.”

Ook kan een jaarlijks terugkerende inventarisatie gemaakt worden van de situatie van de kerkmuziek: hoe is de stand van zaken nu, welke wensen zijn er, wat zijn de gevolgen van veranderend beleid en wat zijn de kosten. Het kerkbestuur zou er voor kunnen ijveren dat er meer gezongen wordt in de liturgie, ook als er geen koor is. “Zingen zou een goede gewoonte moeten zijn. Liturgische taal laat zich nu eenmaal beter zingen dan zeggen.”

Tevens kan besloten worden om ieder jaar een onderdeel van de kerkmuziek te laten (bij)scholen: er zijn jaarlijks scholingsmomenten voor kinderkoren, gregoriaans, orgel enz. Maandelijks staan in het Info-bulletin (nieuwe) initiatieven op het gebied van de liturgie en liturgische muziek.

Bron: Bisdom Roermond
http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=2738