UTRECHT (RKnieuws.net) - 26 juni 2009 - De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft op 9 juni 2009 de uitgave goedgekeurd van het "Klein Rituale voor de Nederlandse Kerkprovincie", dat in het najaar door de Nationale Raad voor Liturgie wordt gepubliceerd (samen het jaarlijkse Directorium).

Het nieuwe boek bevat een praktische selectie van teksten uit de bestaande liturgische boeken (buiten het missaal). Het is bovendien aangevuld met sommige nieuwe teksten, o.a. voor de uitvaart (waarbij meer rekening is gehouden met plaatselijkegebruiken), en voor een dertigtal zegeningen.

Aanleiding tot deze nieuwe publicatie van de NRL is meervoudig. Sinds enige tijd zijn verschillende liturgische uitgaven uit de reeks "Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen" uitverkocht (vormsel, boete en verzoening en uitvaartliturgie). En op enkele uitzonderingen na zijn er nauwelijks goedgekeurde vertalingen beschikbaar uit het omvangrijke Romeinse boek voor de zegeningen.

Door de instructie "Liturgiam authenticam" en de recent aangevraagde oprichting van de Commissio mixta met Vlaanderen, alsook vanwege de door de Bisschoppenconferenties van Nederland en Vlaanderen goedgekeurde Statuten van de Commissio mixta is het niet zomaar mogelijk een volledige herdruk te brengen van uitverkochte liturgische boeken zonder herziening van de vertaling conform de nieuwe richtlijnen. Omdat de betreffende Romeinse Congregatie verlangt dat in de verschillende taalgebieden de voorrang gegeven wordt aan de vertaling van de editie van het Romeins Missaal uit 2002, is naar een tussenoplossing gezocht voor de periode tot de liturgische boeken opnieuw zijn vertaald en goedgekeurd.

Bovendien bieden de bestaande ritualen zoveel teksten en keuze-mogelijkheden, dat deze uitgaven niet altijd direct als praktisch overkomen. Soms moet men door allerlei doorverwijzingen voor een enkele viering de weg zoeken in de liturgische boeken. Een handzame bundeling, bestaande uit een selectie van de belangrijkste teksten in doorlopende volgorde, kan daarom zeer dienstbaar zijn.

De idee van een Klein Rituale (Rotuale Parvum) als een op de directe liturgische praktijk afgestemde uitgave is niet nieuw. Eeuwenlang beschikten de priesters over een handzame uitgave van de priesterlijke liturgische bedieningen buiten de mis en het getijdengebed.

Dat boek heette "manuale", "pastorale", "sacerdotale" ofwel "rituale" en kon meegenomen worden voor liturgische bedieningen ook buiten het kerkgebouw. Door de liturgievernieuwing volgens het Tweede Vaticaans Concilie is de hoeveelheid liturgische teksten buitengewoon toegenomen, zodat de afzonderlijke hoofdstukken van het vroegere rituale nu in Rome enkel verschenen zijn als zelfstandige uitgaven.

Bovendien is door het herstel van het diaconaat en door het toekennen van bepaalde liturgische functies aan leken in de rooms-katholieke Kerk een nieuw rituale niet enkel meer een priesterboek. Zowel diakens, als pastoraal-werkenden en andere leken-bedienaars die sommige liturgische functies vervullen beschikken echter vaak niet over de betreffende liturgische boeken, omdat zij slechts een enkel onderdeel ervan nodig hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor het uitreiken van de communie buiten
de mis, de ziekencommunie, het leiden van het avondgebed voor een overledene bij wijze van avondwake en voor een aantal zegeningen die door leken kunnen worden verricht.

Tegen de achtergrond van al deze overwegingen heeft de Nationale Raad voor
Liturgie een "Klein Rituale" samengesteld om te voorzien in de ontstane leemte en een praktisch-bruikbare handreiking te bieden voor de huidige situatie.

Het "Klein Rituale voor de Nederlandse Kerkprovincie" wordt uitgegeven in
het formaat, de opmaak en omvang van het Klein Getijdenboek, maar met meer
leeslinten, en verschijnt in oktober 2009. (tb)

Bron: Kerknieuws; Theo Borgermans
http://www.rorate.com:80/nws.php?id=55507