HILVERSUM (Van onze redactie) 22 april 2009 - Voorgangers in Woord- en communievieringen moeten eerst deelnemen aan de zondagse eucharistieviering, om daarna de communie over te brengen naar de gemeenschap waarin zij voorgaan. Dat adviseert de scheidende priesterraad van het bisdom Haarlem-Amsterdam in een brief aan bisschop Jos Punt.

Geloofwaardigheid
De priesterraad spreekt van een ‘eucharistisch getuigenis’. “Wij vinden dat we dit eucharistisch getuigenis van diakens en pastoraal werkers mogen vragen omwille van de geloofwaardigheid van Woordvieringen met uitreiking van de H. Communie. De band met de zondagse eucharistieviering is dan levend en reëel, de voorgangers zelf zijn gezonden na zelf deelgenomen te hebben aan het geloofsgeheim en gelovigen die zij voorgaan worden meebetrokken met het eerder opgedragen offer”, schrijft de priesterraad in een brief aan de bisschop.

Gezamenlijke eucharistie op hoogtijdagen
De leden van de priesterraad pleiten er verder voor op hoogtijdagen de gelovigen in de 34 regio’s van het bisdom gezamenlijk de eucharistie te vieren. “Als gemeenschap van gemeenschappen kan de regio zo gevoeld worden als een versterking van de kerkelijke presentie.” Een regio omvat 4 tot 6 parochies en telt ongeveer 15.000 katholieken.

Kerstmis en Pasen
Als hoogtijdagen waarop in de regio’s gezamenlijk de eucharistie ‘kan en zou moeten’ worden gevierd, noemt de priesterraad Kerstmis, de Goede Week, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Allerheiligen, de eerste zondagen van de Advent en de Veertigdagentijd.

Zondagse eucharistie is de norm
De leden van de Haarlemse priesterraad vinden dat de eucharistie op zondag de norm is. Wel kijken ze naar eigen zeggen enigszins verschillend aan naar de praktijk van zondagsvieringen die geen eucharistieviering zijn. “Sommigen van ons zien dit als een gegeven dat past bij onze recente geschiedenis en benadrukken de kwaliteit van de diakens en pastoraal werkers die in de meeste van deze vieringen voorgaan (…). Anderen leggen meer nadruk op de missionaire betekenis die het vieren van de eucharistie op zondag heeft en onderstrepen de overtuiging en praktijk van de universele Kerk dat waar mogelijk plaatselijke gemeenschappen aansluiten bij de eucharistie elders”, schrijven ze.

Woordviering bij huwelijk en uitvaart
De priesterraad stelt verder voor om ‘nadrukkelijker dan meestal gedaan wordt’ de Woordviering voor te stellen als geëigende liturgische vorm bij huwelijksvieringen en vooral uitvaarten. Ze overweegt daarbij dat priesters niet overvraagd mogen worden en dat recht moet worden gedaan aan de eigen verantwoordelijkheid en zending van diakens en pastoraal werkers. Ook schrijven zij dat bij uitvaarten en huwelijken, de deelnemers aan de viering vaak niet meer bekend zijn met de eucharistie. Dan verdient een Woordviering zonder uitreiking van de communie de voorkeur.

Landelijk beleid
Het bisdom Haarlem-Amsterdam probeert in lijn met landelijk beleid het aantal Woord- en communievieringen terug te dringen ten gunste van de zondagse eucharistieviering. De bisschoppen van Nederland hebben in 1999 toegestaan dat “bij afwezigheid van een priester – als in eenzelfde kerk noch op zondag, noch op zaterdagavond Eucharistie gevierd kan worden – éénmaal in datzelfde weekend een Woord- en communieviering mag worden gehouden.”

Nieuwe priesterraad
De brief is een laatste advies van de huidige priesterraad. Binnenkort treedt een nieuwgekozen priesterraad aan. De samenstelling daarvan is overigens grotendeels identiek: acht van de elf leden van de vorige priesterraad maken ook deel uit van de nieuwe, onder wie hulpbisschop Jan van Burgsteden.

Taak priesterraad
De diocesane priesterraad heeft als taak de bisschop in het bestuur van zijn bisdom volgens de regels van het kerkelijk recht te helpen om zo het pastoraal welzijn van de gelovigen zo goed mogelijk te bevorderen, aldus canon 495 van het kerkelijk wetboek. Het is een groep priesters die als het ware de senaat is van de bisschop.

Bron: KatholiekNederland
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2009/detail_objectID688170_FJaar2009.html