Naast de gewone taken die de Dienst voor Liturgie en Kerkmuziek vervult, heeft vicaris mgr. René Maessen voor deze dienst een praktisch beleid ingezet, met name inzake de revitalisering van de liturgie en liturgische muziek. Dit jaar wordt in drie parochieclusters een pilot-project opgezet, waar later andere parochies vruchten van kunnen plukken. Bisdommedewerker en diaken Gerard Sars is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Aan de parochies in de clusters is gevraagd actief te werken aan wat in de Instructie ‘Musicam Sacram’ (die onlangs als bijlage bij het Directorium 2009 herdrukt is) omschreven wordt als eerste graad van liturgische zang: dat de dialogen, acclamaties en oraties zo veel en vaak mogelijk gezongen worden (vgl. MS 29). Naast deze drie parochies zijn nog een vijftal andere parochies gevraagd hieraan mee te doen. De ervaringen die in deze parochies worden opgedaan, zullen ter beschikking komen van andere parochies.

Daarnaast heeft elk cluster ook eigen inbreng. Vanuit de parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld is gevraagd om ensembleleiders te scholen en tegelijk het verzoek gedaan Taizémuziek te integreren. Dat betekent dat jonge musici uit het rijke aanbod van de jeugdorkesten geworven en geschoold gaan worden om het bestaande muziekaanbod in de kerk aan te vullen en te verrijken met instrumentale muziek en ondersteunende begeleiding van de zang. Geschikte jonge musici wordt een cursus ‘kerkelijk ensembleleider’ aangeboden: zij kunnen later in een parochie alle voorhanden zijnde muziekinstrumenten integreren in de liturgische vieringen en daarmee de liturgische zang ondersteunen of muzikaal aanvullen. Zij krijgen als specifieke opdracht mee, de muziek en de werkwijze van Taizé te bestuderen en waar mogelijk over te nemen.

In de parochie Fatima en H. Geest te Brunssum heeft het kerkbestuur met inspanning van vele parochianen een tweede orgel weten te verwerven. Dit instrument is afkomstig uit de Christus-Koningkerk te Heerlen (Nieuweinde). Er stond al een kostbaar mechanisch orgel in de Fatimakerk. Er wordt dit jaar een kinderorgelclub opgericht. Daartoe wordt in samenwerking met het kinderkoorbestuur een introductie georganiseerd voor alle basisschoolleerlingen. Geïnteresseerde kinderen worden gratis groepslessen aangeboden. Deze speel-leerlessen zijn ingericht voor een groep 3-6 jarigen en een groep 7-10 jarigen. Gedurende dit lesjaar 2009 zal de parochie het initiatief zelf overnemen. Er is een cursusboekje, dat na evaluatie ter beschikking van andere parochies komt die met hulp van een deskundig organist eenzelfde initiatief kunnen nemen.

Het parochiecluster te Thorn gaat intensief samenwerken met de Kreato-Hogeschool voor muziek aldaar. Zowel de opleiding kerkmuziek als de dirigentenopleiding voor HaFa-orkest zullen aan die samenwerking deelnemen, evenals het schoolkoor. Ook hier is gevraagd om integratie van Taizé-muziek. Kreato-Hogeschool zal in samenwerking met de diocesane Sint-Gregoriusvereniging ook in verschillende andere dekenaten van ons bisdom van zich laten horen.

De taak van de Dienst voor Liturgie wordt bij deze beleidsplannen vooral het wegnemen van hobbels waar parochies tegenaan lopen bij het verwezenlijken van de pilots en het ter beschikking stellen van de opgedane kennis aan andere parochies.

Bron: Bisdom-Roermond

http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=2589