ROERMOND - Ter uitvoering van een besluit van de Bisschoppenconferentie en op wens van de bisschop van Roermond is half december bij notariële akte de Sint-Gregoriusvereniging (SGV) in het bisdom Roermond opgericht, kortweg SGV Roermond. Deze vervangt de voormalige diocesane afdeling van de landelijke Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV).
Binnen de Nederlandse Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie heeft in 2011 een herbezinning plaatsgevonden over de inrichting van de Beleidssector Liturgie. Deze heeft ertoe geleid dat de bisschoppen de verantwoordelijkheid voor de kerkmuziek heeft toevertrouwd aan de Nationale Raad voor de Liturgie, respectievelijk de Beleidssector Liturgie.

Door deze veranderde verantwoordelijkheid mag de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging het niet langer tot haar taak rekenen 'op gezag van de bisschoppen' de kerkmuziek en het kerkmuzikaal beleid te behartigen, hetgeen zich ook uitstrekt tot de bij die vereniging behorende diocesane afdelingen. Aangezien de bisschoppen het echter van groot belang achten dat op diocesaan niveau een structuur in stand wordt gehouden die goede diensten kan bewijzen aan de kerkmuziek is besloten dat elke bisschop in zijn bisdom concept-statuten zal aanbieden die leiden tot het oprichten van een diocesane organisatie ter behartiging van de belangen van de kerkmuziek.

Ter uitvoering van de besluiten van de Bisschoppenconferentie en op wens van de bisschop van Roermond is daarom de SGV in het bisdom Roermond opgericht. De vereniging heeft tot doel in samenhang met de R.K. godsdienst, op gezag en onder leiding van de bisschop van Roermond de studie en de beoefening van de muziek ten dienste van de liturgie te bevorderen alsmede daarover te waken volgens de geldende voorschriften en bepalingen voor de Katholieke Kerk in het algemeen en voor het bisdom Roermond in het bijzonder. De bisschoppelijk vicaris voor liturgie en kerkmuziek, mgr. René Maessen is ambtshalve voorzitter van de nieuwe vereniging.

Bron: Bisdom Roermond; 24 december 2012