Met veel genoegen maken wij aan u bekend dat, in nauwe samenwerking met het certificeringsbureau Hobéon, de werkzaamheden voor het tot stand brengen van de Erkenningsregeling Orgeladviseurs zijn afgerond. De begeleidingscommissie heeft op 21 maart 2012 de regeling vastgesteld. Opdrachtgever was de Stichting Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur (LOTO). In deze stichting zijn ook de landelijke Katholieke Klokken- en Orgelraad, de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk in Nederland  en het College van Orgeladviseurs (CvON) vertegenwoordigd. Bij de ontwikkeling van de regeling zijn ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Vereniging Orgelbouwers Nederland (VON) betrokken geweest.

Doel van de certificeringsregeling is het waarborgen van de kwaliteit van de orgeladviseurs en het onder de aandacht brengen van deze specialistische beroepsgroep. Daarnaast beoogt de regeling deskundigheidsbevordering binnen de beroepsgroep te bevorderen.Om gecertificeerd te worden, dient een orgeladviseur aan te tonen over de juiste kennis en ervaring te beschikken. Een certificatiecommissie bestaande uit vakdeskundigen beoordeelt deze kennis en ervaring op basis waarvan de certificerings-beslissing genomen wordt. Het certificaat is 7 jaar geldig. Daarna moet de adviseur zich laten hercertificeren. Bij (her)certificering wordt o.a. de kwaliteit van het werk van de adviseur beoordeeld en de kandidaat dient aan te tonen dat hij de beroepscompetenties en -kennis op peil heeft gehouden.
De certificering van orgeladviseurs kan vanaf heden een aanvang nemen. Als eersten zullen de bestuursleden van het CvON opgaan voor certificering. De officiële presentatie van de Erkenningsregeling vindt plaats op woensdag 20 juni om 15.00 uur te Amersfoort ten kantore van RCE. Ook zullen dan de eerste certificaten uitgereikt worden aan de tot dan toe gecertificeerde adviseurs. Op de websites van Hobéon (onder certificering/personen/orgeladviseurs) en van de RCE (onder monumenten/advies-en-kwaliteitszorg/richtlijnen-en-modelbestekken)  kunt u meer informatie vinden over deze regeling alsmede de complete tekst van de regeling.
Een nadere uitnodiging tot het bijwonen van de presentatie volgt!

Programma Presentatie Certificeringsregeling Orgeladviseurs 20 juni 2012 RCE Amersfoort

15.00    Ontvangst en welkomswoord    De heer J. Bazelmans (RCE)

15.05    Stand van zaken erkenningsregelingen /kwaliteitsboring    De heer M. van Hunen (RCE)
15.15    Algemene inleiding certificeringsregeling door de opdrachtgever    De heer M.W.M. Doll, (voorzitter LOTO)

15.30    De certificeringsregeling; totstandkoming, inhoud + uitreiking eerste certificaten    De heer W.L.M. Blomen, (directeur Hobéon)

15.50    Belang van de certificering voor het College van Orgeladviseurs Nederland    De heer P. van Dijk, (CvON)

16.00    Tijd voor vragen    -

16.15    Afsluiting en drankje na afloop    RCE vertegenwoordiger, nntb

 

 

Bron: RCE; 9 april 2012