Wil je een kerkmuziekactiviteit organiseren (studiedag, repertoiredag, festival, concours of anderszins) en zoek je hiervoor financiële ondersteuning? Denk dan eens aan het SLSK-fonds! Het fonds stimuleert graag de rooms-katholieke en protestantse kerkmuziek. Hieronder vind je de informatie over de werkwijze en criteria.

Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de SLSK en dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. De activiteit (hier na te noemen ‘project’) dient gericht te zijn op kwaliteitsverbetering dan wel de ondersteuning of stimulering van beoefening van kerkmuziek door amateurs.
 2. Het project dient te worden uitgevoerd door of onder leiding te staan van een of meer professionals die voor het betreffende project is of zijn gekwalificeerd.
 3. Het project moet gericht zijn op de protestantse-, de rooms-katholieke-, of de oecumenisch georiënteerde kerkmuziek voor amateurs.
 4. Het project dient te worden uitgevoerd in samenwerking met andere verenigingen of stichtingen. Indien dit niet mogelijk is dient dit onder opgave van redenen bij de aanvraag te worden vermeld.
 5. Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend en bestaat uit:
  • een projectbeschrijving met een duidelijke doelstelling en tijdpad
  • een reële kostenbegroting volgens voorgeschreven het model van het SLSK-fonds.
 6. Een aanvraag dient te zijn ingediend voordat met de uitvoering van het project is begonnen.
 7. Binnen drie maanden na afloop van het project dient door het bestuur van de organisatie dat de aanvraag heeft ingediend, een schriftelijke financiële verantwoording van de bestedingen te worden overgelegd aan SLSK-bestuur. Hierbij kan het SLSK-bestuur   documentatie opvragen. In geval dat een financiële verantwoording achterwege blijft, is het SLSK-fonds gerechtigd de reeds verstrekte bijdrage terug te vorderen.
 8. Per project wordt maximaal 75 % van de gemaakte kosten gesubsidieerd, met een maximum van € 3.500. In bijzondere gevallen kan van dit maximum worden afgeweken, zulks ter beoordeling van het SLSK-bestuur. Na goedkeuring van het project wordt 50% van de toegezegde bijdrage beschikbaar gesteld. De overige 50 % wordt eerst uitbetaald nadat de financiële verantwoording als bedoeld in punt 7 is afgelegd.
 9. Beoordeling van de aanvraag geschiedt door het SLSK-bestuur, rekening houdend met de doelstellingen van het SLSK-fonds. Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk.
 10. Aanvragers ontvangen schriftelijk bericht inzake de beslissingen van het SLSK-bestuur.


Voor meer informatie kan men terecht bij Els Dijkerman, e.dijkerman@kunstfactor.nl of bij het secretariaat:

Dhr. Kees Klomp
Willem Keslaan    12   
6952DM Dieren   
0313- 415466; keesklomp@kpnplanet.nl

PERSBERICHT voorjaar 2012; Els Dijkerman, Kunstfactor