Per 1 januari 2012 zijn de salarissen voor kerkmusici werkzaam in de RK Kerk in Nederland verhoogd met 1,9 %:  Salaristabel.
In overleg tussen de door de bisschoppen gemandateerde economen met de KDOV en de KNTV is per 1 januari 2012 voor de kerkmusici met de bevoegdheid I, II en III een honorering op basis van anciënniteit afgesproken met een uitloop naar 10 dienstjaren.

Dit betekent voor in 2012 in dienst tredende kerkmusici, dat zij door de parochiebesturen zullen worden ingeschaald op een lager salarisniveau. Voor reeds in dienst zijnde kerkmusici zal in 2012 de indexering (1,9% volgens de Gemengde Index) van toepassing zijn en vanaf 2013 een verhoging op basis van indexering en anciënniteit.


In 2012 wordt nadere invulling gegeven aan de rechtspositieregeling van de dirigenten en organisten. Zodra de rechtspositieregeling is aangepast zullen wij dit berichten.