De Rechtspositieregeling voor Kosters wordt in 2011 vervangen door een Model-arbeidsovereenkomst. In de R.K. Kerkprovincie zijn bepaalde groepen van kerkelijke werkers actief, voor wie in het verleden afzonderlijke rechtspositieregelingen zijn opgesteld: de kerkmusici, de kosters, de pastoraal werkers en de identiteitsbegeleiders (vroeger genoemd: districtscatecheten).
Daarnaast zijn er in de parochies nog personen in dienstbetrekking met een andere functie, zoals de huishoudelijk medewerk(st)er, de parochiesecretaris, -administrateur, -coördinator e.a. Voor deze categorieën bestaat geen afzonderlijke Rechtspositie. Deze werknemers krijgen in de praktijk tot dusver per geval een afzonderlijke arbeidsovereenkomst.

De Rechtspositieregeling voor kosters in de Nederlandse R.K. Kerkprovincie dateert van 1992 en is sterk verouderd. Ten eerste vanwege de vele veranderingen die zich sindsdien hebben voorgedaan in het arbeidsrecht en het sociale verzekeringsrecht. Vervolgens ook vanwege het feit dat er anno 2010 nog maar heel weinig personen zijn die hun inkomen genieten uit een voltijdsfunctie als koster. Bovendien wordt de functie van koster vaak gecombineerd met andere parochiële functies. In een aantal gevallen is zij een vrijwilligersfunctie geworden. Het aantal personen met een (gedeeltelijke) arbeidsovereenkomst als koster is gedaald van 1000 in 1970 tot 30 in 2008

De Interdiocesane Kostersbond St. Willibrord is zelf van mening dat voor een dergelijk geringe groep geen afzonderlijke Rechtspositieregeling in stand gehouden hoeft te worden. Zij heeft wel aangedrongen op een model-arbeidsovereenkomst voor werknemers in de R.K. Kerk die ook op de kosters kan worden toegepast. De Katholieke Bond van  Kosters, de andere Kostersbond die betrokken was bij de totstandkoming van de Rechtspositieregeling voor Kosters in 1992, bestaat alleen nog in naam, maar heeft anno 2010 geen leden meer. Bij de CNV Kostersbond is geen van beide katholieke kostersbonden (meer) aangesloten.

Gezien deze ontwikkelingen heeft de Bisschoppenconferentie besloten om de bestaande afzonderlijke Rechtspositieregeling voor Kosters per 1 januari 2011 te laten vervallen. Tegelijkertijd komt er een algemene Model Arbeidsovereenkomst voor werknemers in dienst van een parochie van de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie. Die is bestemd voor alle werknemers, die momenteel niet onder een van de hierboven genoemde afzonderlijke rechtspositieregelingen vallen. Hiermee kan een zekere harmonisatie worden bereikt voor de overige parochiële werknemers. Ook voor de kosters zal dit Model van toepassing worden.

Bij de Model Arbeidsovereenkomst hoort de bijlage “Standaard Arbeidsvoorwaarden voor een werknemer in dienst van een parochie van de R.K. Kerkprovincie in Nederland”.

Voor de huidige kosters, op wie momenteel de Rechtspositieregeling voor Kosters van toepassing is en die overgaan naar de Model Arbeidsovereenkomst is een overgangs- regeling voorzien, waardoor zij er in hun rechtspositie niet op achteruit zullen gaan.

De Model Arbeidsovereenkomst kent ook een zgn. eenzijdig wijzigingsbeding. Op basis daarvan zullen de Standaard Arbeidsvoorwaarden jaarlijks worden aangepast aan de resultaten van het arbeidsvoorwaardenoverleg van de pastoraal werkers waarbij de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening als referentie dient. Door deze verbinding met rechtspositie van de pastoraal werkers blijven de Standaard Arbeidsvoorwaarden in het spoor van de rechtspositionele ontwikkelingen m.b.t. de kerkelijke werknemers en van de veranderingen in de arbeidswetgeving.

29 november 2010, Thom Kalb
http://www.katholieknederland.nl/rkkerk/kerkprovincie/kerkrecht/detail_objectID720542.html