HEESWIJK - Met ingang van de 2e zondag van Pasen (11 april jl.) wordt de wekelijkse uitgave De zondag vieren van de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk gedrukt met een zogenoemd imprimatur van mgr.drs. A. Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch. Het imprimatur betekent dat de teksten die in deze uitgave zijn opgenomen, overeenkomen met de officiële liturgische boeken (onder andere het lectionarium en het altaarmissaal), dan wel dat de teksten (voor zover ze niet afkomstig zijn uit de officiële liturgische boeken) zich niet keren tegen de leer van de kerk in geloof en zeden.

Het imprimatur beschouwen wij als een waardering van kerkelijke zijde voor onze uitgave. Over het toekennen van het imprimatur is geregeld contact tussen mgr. Hurkmans en de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk. Uit dit contact blijkt dat er op sommige punten verschil is van mening, onder meer waar het gaat over de keuze van de gezangen en de wijze waarop de liturgische regelgeving wordt toegepast.
De zondag vieren speelt een belangrijke rol in het liturgisch leven van de parochies en geloofsgemeenschappen in Nederland en Vlaanderen. Wij – dat is: de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk van de Abdij van Berne – spannen ons in inspirerend en goed materiaal te leveren, opdat de geloofsgemeenschappen op een waardige wijze gestalte kunnen geven aan de liturgie, die recht doet aan de noden, vragen en vreugden ter plaatse.

Namens de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk, Joost Jansen o.praem., voorzitter.

Werkgroep voor Liturgie Heeswijk / Uitgeverij Abdij van Berne
Postbus 60
5473 ZH Heeswijk
0413 -299293
info@wlh.nl
www.wlh.nl