HAARLEM - Het werk werd lange tijd als verloren beschouwd, naspeuringen bleven zonder resultaat. Maar nu is het dan eindelijk terecht: de uit 1913 daterende Sonate ‘Da Pacem, Domine’ van de componist Hendrik Andriessen. Dankzij intensief speurwerk van de Nederlandse historicus Jort Fokkens en de Amerikaanse organist Gregory D’Agostino dook het orgelwerk onlangs op.

Hendrik Andriessen componeerde dit grote, driedelige werk in 1913. Hij droeg zijn Sonate ‘Da Pacem, Domine’ op aan Louis Robert, de toenmalige stadsorganist van Haarlem. Deze bracht het op 19 juni 1914 in première in de Grote of St. Bavokerk. In de jaren erna speelde Robert het werk op diverse Nederlandse orgels. De reacties waren altijd buitengewoon positief. De Sonate ‘Da Pacem, Domine’ klonk voor het laatst in Nederland in 1919. Toen Louis Robert in 1922 naar de Verenigde Staten vertrok, nam hij het manuscript mee. Daar speelde hij het voor het laatst in 1935. Na Roberts overlijden in 1938 verdween de Sonate uit beeld. Tot nu.

De Andriessen/De Klerk Stichting is buitengewoon verheugd dat dit belangwekkende orgelwerk is teruggevonden. Het is een belangrijke schakel die kan worden toegevoegd aan de imposante werkenlijst van Hendrik Andriessen. De komende periode zal worden gebruikt om het manuscript nader te onderzoeken. Er zal een uitgave worden voorbereid van de notentekst en mogelijk wordt er een geluidsopname gemaakt. Alles is erop gericht om de Sonate ‘Da Pacem, Domine’ in de tweede helft van 2022 opnieuw in première te laten gaan. Nadere informatie daarover volgt op een later moment.

Bron: Andriessen/De Klerk Stichting; 13 juli 2021

UTRECHT - De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).

Processies en bedevaarten

De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten buiten. Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover van tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen. Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken gebruik van een mondkapje. Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.

Zingen

Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd. Alle maatregelen worden gespecificeerd in de update bij het protocol.

Dankbaar

De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.

Download hier de Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021.

De honorering per uur is vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De honoreringsbedragen op [dienst]uurbasis zijn per 1 januari 2021 met 1,7 % [2020: 2,1%] verhoogd [afgerond op € 0,05] en als volgt vastgesteld:

     Dirigent óf organist     Dirigent én organist
   Bev. III  Bev. II  Bev. I    Bev. III  Bev. II Bev. I
Dienstjaren              
1 22,05 25,45 28,60   34,25 39,55 44,95
2 22,60 26,30 29,60   35,00 40,50 46,00
3 23,15 27,15 30,70   35,95 41,45 47,20
4 23,80 28,05 31,90   36,55 42,35 48,40
5 24,30 28,95 32,95   37,15 43,20 49,55
6 24,85 29,70 34,25   37,75 44,10 50,65
7 25,45 30,55 35,30   38,30 45,05 51,80
8 26,00 31,45 36,40   38,80 46,00 52,90
9 26,50 32,20 37,55   39,35 46,85 53,95
10 of meer 27,05 32,95 38,70   39,95 47,65 55,00

Bovenstaande honorering wordt afgeleid van een basistarief per uur voor drie categorieën van vakbekwaamheid (zoals genoemd in de Beleidsnota voor Kerkmusici). 
 
Niveau I: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van hetzij het diploma Kerkmuziek afgegeven door de Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, hoofdvak(ken) koor-directie en/of orgel, hetzij het diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie en/of Uitvoerend Musicus Orgel van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling, tezamen met het Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie c.q het Praktijkdiploma Kerkmuziek, orgel. 
 
Niveau II: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie en/of orgel. 
 
Niveau III: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een bevoegdheidsverklaring, afgegeven door de Commissie Bevoegdheidsverklaringen voor de Kerkmuziek (KDOV), bedoeld in de Interdiocesane regeling voor de kerkmuziek, na een door de kandidaat afgelegd examen, met aantekening voor dirigent en/of organist.
De salariëring van de kerkmusicus, die niet valt onder de hiervoor genoemde bevoegdheid categorieën, maar die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met het bestuur, luidt in 2021 als volgt:

  Dirigent óf organist Dirigent én organist
Groep A 20,65 30,95
Groep B 14,05 20,65

De indeling in groep A of groep B wordt overgelaten aan het overleg tussen bestuur en de kerkmusicus. Voor deze categorie van personen is het Rechtspositiereglement niet van toepassing.  

Indien en voor zover een dirigent en/of organist werkzaamheden in rekening brengt vanuit een eigen onderneming, luiden voornoemde tarieven als richtlijn exclusief B.T.W.

Ten slotte, per 1 januari 2019 is het rechtspositiereglement voor kerkmusici gewijzigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor het vaststellen van het aantal arbeidsuren van de kerkmusici op wie deze rechtspositieregeling van toepassing is. Voor het berekenen van het aantal arbeidsuren wordt de duur van een zondagse eucharistieviering per 1 januari 2019 gesteld op één uur en een kwartier (75 min.). Tot 1 januari 2019 was dit één uur (60 min.).

 

Op vrijdag 25 juni organiseert de stichting Boys, keep on singing! van 13.00 uur tot 17.00 uur een (online) Zoomposium over de ontwikkeling van jongens én hun stem.

Het Zoomposium begint met een pitch van docent en onderzoeker Dick van der Wateren: ‘Jongens en meisjes ontwikkelen zich anders. Daar moeten we meer rekening mee houden in de opvoeding en het onderwijs.’ Daarna kunnen de deelnemers kiezen uit vijf presentaties in breakout rooms. Van der Wateren zal in zijn presentatie verder ingaan op de vraag: ‘Wat doen we met de energie van jongens, de drang naar zelf uitzoeken, creativiteit en leren via trial & error?’

Een ander belangrijk thema is de stemmutatie bij jongens. KNO-arts en foniater Jurjaan Snelleman behandelt het verschil in de ontwikkeling van de stem bij jongens en meisjes. Zangdocent Ivette van Laar verzorgt een presentatie over de stemmutatie van jongens in de klas. Zanger, dirigent en logopedist Michel de Kort gaat in op de vocale loopbaan van een jongenssopraan of -alt. Vakleerkracht muziek Marius Diepenhorst neemt de deelnemers mee in zijn vraagstuk over de innerlijke overtuiging van jongens dat ze kunnen zingen. Componist Jeroen Schipper sluit het Zoomposium muzikaal af.

Vragen van deelnemers aan de deskundigen kunnen vooraf worden gesteld en deze worden in de presentaties meegenomen.

Wie niet kan op 25 juni 2021 kan toch langs een andere weg deelnemen doordat het gehele Zoomposium wordt opgenomen. Eventuele vragen aan de deskundigen kun je vooraf stellen en deze vragen worden in de presentaties meegenomen.
Op www.boyskeeponsinging.com/symposium-2021 staat alles over het programma van het Zoomposium en is aanmelding mogelijk. Directe deelname kost € 40, een link voor de registratie € 30 en het betalingsbewijs is te koop via www.podiumplein.nl

UTRECHT - De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen – publiek worden gevierd.

Protocol blijft gelden

Waar er in november nog hoop was om Kerstmis met meer dan 30 mensen te vieren, is die hoop nu vervlogen. De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie. De bisschoppen benadrukken dat er ook in de kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag geen samenzang kan plaatsvinden en dat koorzang met maximaal vier zangers is toegestaan, alleen in een veilige opstelling.

Buiten de periode van donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdag 25 december 07.00 uur waarin er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven de vieringen dus publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.

Tenslotte roepen de bisschoppen nogmaals op om vooral wél Kerstmis te vieren. De vieringen op kerstavond en in de kerstnacht zijn niet publiek toegankelijk, maar zullen wel plaatsvinden en door vele parochies worden uitgezonden via de live stream en ook op NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nachtmis te volgen. Ook andere vieringen zijn via live stream of televisie mee te vieren. De bisschoppen nodigen iedereen daar van harte voor uit via de speciale website vierkerstmis.nl Via die site kunnen gelovigen onder meer de eigen parochie vinden op internet en zien wat de mogelijkheden zijn om thuis Kerstmis mee te vieren.

Bron: rkk.nl; 16 december 2020;  https://www.rkkerk.nl/geen-publieke-vieringen-zoals-de-nachtmis-op-kerstavond-in-de-rooms-katholieke-kerken/

 

UTRECHT - Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. In kerkgebouwen met meer dan 1.000 reguliere zitplaatsen kunnen maximaal 250 personen worden toegelaten. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

Processies en openluchtvieringen
Het protocol van de R.-K. Kerk schreef al voor dat parochies voor processies op de openbare weg de regelgeving van de lokale overheid moeten volgen. Hetzelfde geldt voor openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.

Zingen
De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni nog niet, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1.200 nieuwe besmettingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan een uitzondering worden gemaakt. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan.

De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen tijdens vieringen. De bisschoppen houden ook overigens in de komende weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de coronamaatregelen.

Weer met meer mensen samen vieren!
Het is deze maand precies een jaar geleden dat – op 1 juni – de publieke vieringen in de kerken konden worden hervat en dat vanaf 14 juni op het hoogfeest van Sacramentsdag de Heilige Communie weer kon worden uitgereikt. Parochies en hun gelovigen zijn in gezamenlijkheid een lange weg gegaan en gaan nu een tijd tegemoet waarin zij weer met meer mensen samen de Eucharistie kunnen vieren als bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven (Vaticanum II, Lumen Gentium 11), tot opbouw van de Kerk in de wereld van nu. Dit vervult de bisschoppen met dankbaarheid en blijdschap.

https://www.rkkerk.nl/versoepeling-van-coronamaatregelen-in-de-r-k-kerk-vanaf-5-juni-2021/#more-11335

Bron: rkk.nl; 2 juni 2021

 

De orgelconcerten op zondag 20 december door Petra Veenswijk in de Maria van Jessekerk zijn wegens de Corana-maatregelen AFGELAST.

Petra Veenswijk is de organist van de Maria van Jessekerk en zij verzorgt jaarlijks een groot aantal concerten door heel Nederland en ver daarbuiten. Helaas konden dit jaar veel haar concerten en de concerten in de Maria van Jessekerk geen doorgang hebben. De beperkingen zijn nog steeds van kracht. Toch wil Petra het jaar afsluiten met 2 orgelconcerten in Kerstsfeer. Voor deze concerten geldt de voorwaarde van een maximaal bezoekersaantal van 30 personen. Zij heeft daarom besloten om tweemaal hetzelfde programma verzorgen zodat meer mensen het concert kunnen bezoeken. De aanvangstijden zijn om 15.00 en 20.00 uur.

De orgelconcerten zijn geïnspireerd op Kerst maar bestaan niet uit louter Kerstmuziek. Petra opent met Choral I van de Franse componist César Franck. Zij vervolgt het concert met een herderslied, “Pastorale” van Charles Tournemire en een werk van Louis Vierne (de beroemde organist van de Parijse Notre Dame). Vervolgens volgen Kerst composities van eveneens vooraanstaande Frans componisten; o.a. van André Fleury, “Variations sur un Noël bourguignon”, van Eugène Gigout,  “Rhapsodie sur des Noëls” en van haar oude leermeester uit Parijs Jean Langlais het “La Nativité”, de geboorte. Zij sluit het concert af met een werk van Marcel Dupré, “Variations sur un Noël”. Het zijn allemaal negentiende en vroeg twintigste -eeuwse werken die uitstekend klinken op het historische Frans romantische getinte Maarschalkerweerd- orgel van de Maria van Jessekerk.                              

De kerk is mooi versierd. Ook zijn weer beelden van de organist op groot beeldscherm te zien. De toegangsprijs voor dit concert bedraagt 10 euro per persoon. Reserveren is aan te raden. Dit kan door een berichtje te sturen naar emailadres: orgelconcertenmariavanjesse@gmail.com en is op volgorde van binnenkomst. U krijgt een bevestiging en dan bent u verzekerd van een plaats. Spontaan komen kan ook maar dan loopt u de kans dat er geen plaats meer is.

Maria van Jessekerk

Burgwal 20, 2611 GJ Delft
AFGELAST: Orgelconcert in kerstsfeer door organist Petra Veenswijk
Zondag 20 december 2020
Aanvangstijd om 15.00 uur (tot ca. 16.00 uur) of om 20.00 tot ca. 21.00 uur)
Beelden van de organist op groot beeldscherm
Toegangsprijs: 10 euro p.p.
Reserveren via: email: orgelconcertenmariavanjesse@gmail.com
Lees meer op de website; www.veenswijkorgel.nl

 

AMSTERDAM - De jaarvergadering van de KDOV zal dit jaar worden gehouden in en rond de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam op zaterdag 16 oktober 2021.

Programma:

13.00 -14.00 u    binnenkomst met broodjes etc.     
14.00 u vergadering
15.45 - 16.00 u korte pauze
16.00 - 16.30u rondleiding door de basiliek
17.00 u evensong
   

AMSTERDAM - Op 3 december is Michael Hedley overleden aan de gevolgen van het coronavirus Covid 19. Michael Hedley was Director of Music van de Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam. Michael was een van de meest prominente kerkmusici in de r.-k. kerken van ons land die de kerkmuziek in de H. Nicolaasbasiliek op een uitzonderlijk hoog peil heeft gebracht. Michael Hedley was 69 jaar. Wij wensen zijn vrouw Colleen veel sterkte bij dit verlies.

Moge Michael rusten in vrede.

Bron: KDOV bestuur; 3 december 2020

DEN HAAG - De Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert, in nauwe samenwerking met de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium, een bijzondere Zomercursus Gregoriaans. Deze cursus vindt plaats van 23 tot en met 27 augustus 2021 in de Kloosterkerk in Den Haag. De termijn voor inschrijving is verlengd tot 1 juli 2021.

De Zomercursus is zodanig ingericht dat zangers en dirigenten, muziekstudenten (aan conservatoria en universiteiten) en jonge wetenschappers in diverse ervaringsniveaus kunnen deelnemen. Er wordt gewerkt in 4 groepen, 2 groepen voor zangers en 2 voor dirigenten, beide opgesplitst in basis en gevorderd. Uiteenlopende benaderingen van het gregoriaans komen aan bod, met speciale aandacht voor recente onderzoeksresultaten. De cursus wordt afgesloten met een concert door docenten (& friends), waarin gregoriaans en polyfonie worden gecombineerd, en met een slotpresentatie waarin de cursisten zij aan zij met docenten optreden. Er wordt gestreefd naar 80-100 deelnemers uit binnen- en buitenland.

Meer informatie en aanmelding

Interview (Youtube) van Marjolein Verburg met Anthony Zielhorst over deze bijzondere zomercursus.

UTRECHT - Tijdens een besloten afscheid op 29 november jl. is Gerard Beemster koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door loco-burgemeester Anke Klein.

Gerard Beemster heeft in zijn loopbaan als dirigent en kerkmusicus een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderhouden en opbouwen van een bloeiende traditie van (nederlandse) kerkmuziek. Hij was meer dan 30 jaar dirigent van het Kathedrale Koor Utrecht en was verantwoordelijk voor de muzikale invulling van de liturgie in de St. Catharinakathedraal van het aartsbisdom Utrecht. In deze periode heeft hij, samen met zijn werk als zangdocent aan de kathedrale koorschool, meerdere generaties van kinderen en jongeren opgeleid. Verschillenden van hen zijn later doorgegaan als professioneel zanger of musicus en velen zijn als amateur actief gebleven.

Bron: https://utrecht.nieuws.nl/kunstcultuur/76827/koninklijke-onderscheiding-voor-gerardus-beemster-van-de-kathedrale-koorschool/

 

UTRECHT - De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid  en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

Bron: https://www.rkkerk.nl
29 april 2021

Het KDOV-blad verschijnt vier keer per jaar. De meest recente (vier) edities van het KDOV-blad zijn ter inzage voor onze leden via het menu KDOV-bladen (recent).