NicolaasbasiliekAmsterdamAMSTERDAM - De jaarvergadering van de KDOV is (onder voorbehoud in verband met corona-maatregelen) gepland op zaterdag 24 oktober 2020 in en rond de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam (dichtbij station Amsterdam CS). In tegenstelling tot andere jaren vindt de vergadering nu plaats in de middag.

Programma:

13.00 u lunch;
14.00-16.00u vergadering;
daarna koffie/thee en rondleiding in de basiliek;
17.00 u Choral evensong of korte vesperviering;
17.45 u drankje/borrel ter afsluiting.

Noteer de datum alvast in uw agenda.

UTRECHT - Op Pinkstermorgen 31 mei 2020 om 10.00 uur is in de Gerardus Majellakerk de première van de Missa Corona van Wouter van Belle. De bij ons nog onbekende heilige Corona wordt met name in Italië en Oostenrijk vereerd. Deze mis is gecomponeerd voor de minimale bezetting van zangers die in deze tijd van Corona noodzakelijk is.
De mis zal zondag 31 mei worden uitgevoerd door Karin Timmer, Rosali Viveen en Sonja Roskamp, met Cecilia Raymakers achter het orgel. U kunt hem volgen via livestream van de H. Gerardus Majellaparochie op Facebook (https://gerardusmajella.nl) of via de www.kerkomroep.nl.
Nu de koren niet mogen zingen maar er vanaf 1 juni weer liturgie mag worden gevierd met enkel voorzang is er behoefte aan een nieuwe Nederlandstalige mis, naast bijvoorbeeld de oude en vertrouwde Markusmis. De mis van Van Belle is geschreven voor cantor/volk, maar de eenstemmige zangpartij kan ook worden gezongen door een kleine koorgroep. Om de mis enigszins te verfraaien heeft Van Belle er af en toe een bovenstem bij gemaakt; de corona, het kroontje op de melodie. De titel “Missa Corona” heeft dus een meervoudige betekenis: het kroontje verwijst naar de Coronatijd waarin deze mis is ontstaan én hij is genoemd naar de H. Corona. De compositie komt binnenkort beschikbaar via de website van Wouter van Belle.

Bron: https://www.katholiekutrecht.nl/2020/05/26/missa-corona-van-wouter-van-belle/

Ons erelid Mgr. Fons Kurris viert donderdag 2 april zijn 60-jarig priesterjubileum met een H. Mis in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek te Maastricht.

De jubileummis is via internet te volgen of later te streamen.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200401_00154524/jubileummis-kurris-in-basiliek-live-op-internet-te-volgen

De KDOV feliciteert hem van harte met dit jubileum en wenst hem nog vele jaren in goede gezondheid.

KKU

UTRECHT - Na de noodkreet in januari 2020 heeft het Kathedrale Koor Utrecht (KKU) de afgelopen maanden, in samenwerking met het bestuur van Katholiek Utrecht, van zangers, ouders en andere particulieren ruim EUR 9000 (per jaar) aan toezeggingen voor een Periodieke Schenking ontvangen waarmee gedurende de komende vijf jaren een goede financiële basis gelegd kan worden onder de toekomst van het Koor. Daarmee heeft ook een katholiek Fonds aanleiding gezien om een aanzienlijke bijdrage voor 5 jaar toe te zeggen. Vervolgens heeft het koorbestuur kunnen besluiten nu op zoek te gaan naar een opvolger voor Gerard Beemster, die het koor eind 2020 gaat verlaten. Het koorbestuur is opgetogen, dankbaar en onder de indruk van deze royale steun. Met hernieuwde energie gaan zij nu proberen een restbedrag van plm EUR 3000 te verzamelen, waarmee zij enkele wensen op gebied van kwaliteit kunnen realiseren en de mogelijke extra kosten van Coronamaatregelen kunnen afdekken. Juist in deze tijd ervaren mensen wat de culturele sector en het kerkelijk leven eigenlijk voor ze betekent en hoe kaal het leven is zonder dat. Met deze steun en een nieuwe dirigent ziet het KKU uit naar een de doorstart van hun geliefde en vitale koor.

www.kathedralekoorutrecht.nl; 25 mei 2020; Magdaleen Ridder, voorzitter Koorbestuur

BARCHEM - Het bestuur van de Stichting Amici Cantus Gregoriani heeft besloten de Zomercursus Gregoriaans die van 20-25 juli in Barchem gepland is, dit jaar NIET door te laten gaan.
De komende maanden wordt het educatieplan gregoriaans 2020-2021 voorbereid, waarin ook nieuwe zomerse cursusactiviteiten zullen worden opgenomen.
Belangstellenden kunnen zich in het najaar 2020 voor de diverse workshops, lessen en cursussen inschrijven.
Informatie wordt gepubliceerd op dewebsite www.gregoriaans-platform.nl

 

ROTTERDAM - In het kader van barmhartigheid vraagt het Bisdom Rotterdam de parochies om, eventueel samen met de pci, in gesprek te gaan met hun kerkmusici om te bezien of een tegemoetkoming wegens gederfde inkomsten aan deze kerkmusici aangeboden kan worden, zodat kerkmusici kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Dit is te lezen de Nieuwsbrief Economaat van het Bisdom Rotterdam.

"Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het bisdom de afgelopen weken veel signalen van parochies ontvangen met betrekking tot de soms zorgwekkende (financiële) situatie van kerkmusici, die werken op basis van een overeenkomst van opdracht. Nu koorrepetities en publieke liturgievieringen geen doorgang vinden, is er voor deze kerkmusici minder of geen werk. Kerkmusici die werken op basis van een overeenkomst van opdracht ontvangen daardoor minder of geen inkomsten en komen in sommige gevallen onder of net boven bijstandsniveau terecht. Het gaat in veel gevallen om kerkmusici die al jaren in de R.-K. Kerk actief zijn en waarmee parochies zich verbonden voelen. We willen deze kerkmusici niet in de kou laten staan. In het kader van barmhartigheid vraagt het bisdom de parochies om, eventueel samen met de pci, in gesprek te gaan met hun kerkmusici om te bezien of een tegemoetkoming wegens gederfde inkomsten aan deze kerkmusici aangeboden kan worden, zodat kerkmusici kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen twee ‘soorten’ kerkmusici:

•  kerkmusici met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, ook degenen met een 0-uren-arbeidsovereenkomst. Zie hiervoor onder ‘Werknemers met een 0-urencontract';
kerkmusici met een overeenkomst van opdracht.

 

UTRECHT - Op 14 maart 2020 organiseert de Stichting Amici Cantus Gregoriani (ACG voor de derde keer de ‘Dag van het Gregoriaans’ ) in de Pieterskerk te Utrecht onder de titel "Bron van inspiratie (Fons aquae salientis)". Er is een lezing door Pieter Mannaerts, die de geschiedenis van het gregoriaans onder de loep neemt. Waar en wanneer kwam de Middeleeuwse mens gregoriaans in zijn leven tegen?

Vervolgens zijn er drie parallelle workshops: voor beginners, waarin de beginselen van het kwadraatschrift en het neumenschrift worden onderricht, voor gevorderden die dieper ingaat op de neumen en hun betekenis en voor de ver-gevorderden over de verschillende interpretaties van het gregoriaans. Halverwege de dag worden de Vespergezangen gezamenlijk gerepeteerd onder leiding van Hanneke van der Grinten.

De dag wordt afgesloten met het gezamenlijk zingen van de vespers: de vooravond van de derde zondag in de Veertigdagentijd Oculi mei semper ad Dominum.

Kosten € 45,- exclusief lunch; € 52,50 inclusief lunch.
Aanmelden en betalen vóór 1 maart 2020 via https://www.gregoriaans-platform.nl/event/dag-van-het-gregoriaans-2020/

VOORBURG - Op vrijdag 25 april 2020 is door de burgemeester van Leidschendam-Voorburg Klaas Tigelaar bekendgemaakt dat dr. A.A.M.J. (Ton) van Eck uit Voorburg (72) is onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Helaas konden de versierselen i.v.m. de coronacrisis niet worden uitgereikt. Dat vindt later dit jaar alsnog plaats op een datum die door de Kanselarij der Nederlandse Orden wordt bepaald. Alle namen van de decorandi staan, net als in andere jaren, gepubliceerd in een speciale editie van de Staatscourant.

"De heer Van Eck spant zich op uitmuntende wijze vrijwillig in voor de muziekwereld. Hij heeft verschillende semiprofessionele strijkersensembles opgericht. Hij specialiseerde zich in de orgelbouw van de 19e- en 20e eeuw, waarover hij diverse artikelen en monografieën in (inter)nationale vaktijdschriften over gerestaureerde historische orgels schreef. Diverse gecomponeerde muziekstukken van zijn hand zijn met meerdere (internationale) prijzen bekroond. Daarnaast is hij gecertificeerd orgeladviseur van het College van Orgeladviseurs Nederland en is hij toegetreden tot de Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem."

Ton van Eck is titulair-organist van de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem. Hij is voorzitter van de Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging (KDOV). Het bestuur van de KDOV feliciteert Ton van harte met deze eervolle onderscheiding !

ESSEN-WERDEN (D) - Op 31 januari jl. promoveerde Rens Tienstra magna cum laude tot doctor in de muziekwetenschap aan de Folkwang-universiteit te Essen-Werden (D) op het proefschrift ‘Melodic Variation in Northern Low Countries Chant Manuscripts (1150-1600)’. Promotoren waren prof. dr. Stefan Klöckner KMD en prof. em. dr. phil. habil. Hartmut Möller.

Tienstra onderzocht alle mogelijke typen melodische variatie in het gregoriaans zoals opgetekend in de Laaglandse handschriften van boven de rivieren. Het onderzoek bracht inzicht in de verschillende typen melodische variatie, hun ontwikkeling, hun samenhang en mogelijke toe- en afschrijvingen van handschriften op basis van melodische variatie.

Rens Tienstra studeerde katholieke kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam, waaronder gregoriaans bij Dr. Richard Bot, docent Gregoriaans & Katholieke Kerkmuziek. Hij is tweede dirigent in de kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem. Tienstra studeerde achtereenvolgens Orkestdirectie, Compositie en Kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam, studeerde in 2013 af als Master of Music met een onderzoek naar de relaties tussen gregoriaans en hedendaagse compositie. Tienstra is koorleider van verschillende kamerkoren en schola’s waaronder dirigent van de Schola Gregoriana in Noordwijk van Maria ter Zee-kerk.

HAARLEM - In zijn nieuwsbrief meldt Lourens Stuifbergen nieuwe uitgaven en belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot de componisten Albert de Klerk, Jacob Bijster en Cor Kee.

ROTTERDAM - In beginsel zijn alle prestaties voor de btw belast met het tarief van 21%, tenzij deze uitdrukkelijk zijn aangemerkt als vrijgesteld of belast met het verlaagd tarief.

Kerkmusici zijn artiesten en die mogen voor hun optredens rekening houden met het verlaagd tarief van 9%. Optredens van een kerkmusicus tijdens kerkdiensten vallen onder het 9%-tarief. Repetities ten behoeve van deze optredens vallen ook onder het 9%-tarief. Andere repetities vallen onder het 21%-tarief. Bij een kerkkoor dat bijvoorbeeld twee keer per maand tijdens een kerkdienst optreedt, kan beargumenteerd worden dat de wekelijkse repetities ten behoeve van dat optreden zijn. Bij een kerkkoor dat eens per half jaar optreedt, ligt dat anders. Overige diensten van kerkmusici, zoals overleggen met de pastoor en de liturgiewerkgroep, vallen onder het 21%-tarief.

Bij een omzet van niet meer dan € 20.000,- op jaarbasis kunnen kerkmusici kiezen voor toepassing van de kleineondernemersregeling. Er hoeft dan geen btw in rekening te worden gebracht.

Kerkmusici kunnen ook gebruikmaken van de zogenaamde artiestenregeling. Er wordt dan geen btw in rekening gebracht (de musicus mag dan ook geen btw als voorbelasting claimen). De parochie betaalt dan wel de loonheffingen en premies over de inkomsten van de musicus

Bron: Nieuwsbrief Economaat Bisdom Rotterdam; januari 2020, nr. 25

HAARLEM - Bij uitgeverij Ascolta te Houten zijn (de) lang verwachte Andriessen-partituren beschikbaar. Het gaat om 27 werken, die voor het eerst worden gepubliceerd. Sommige werken zijn apart te bestellen, andere zijn in een bundel beschikbaar.

De honorering per uur is vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De honoreringsbedragen op [dienst]uurbasis zijn per 1 januari 2020 met 2,1 % [2019: 1,8% verhoogd [afgerond op € 0,05] en als volgt vastgesteld:

     Dirigent of organist     Dirigent en organist
   Bev. III  Bev. II  Bev. I    Bev. III  Bev. II Bev. I
Dienstjaren              
1 21,70 25,00 28,10   33,70 38,90 44,20
2 22,20 25,85 29,10   33,80 39,80 45,40
3 22,75 26,70 30,20   35,35 40,75 46,40
4 23,40 27,60 31,35   35,95 41,65 47,60
5 23,90 28,45 32,40   36,55 42,50 48,70
6 24,45 29,20 33,70   37,10 43,35 49,80
7 25,00 30,05 34,70   37,65 44,30 50,95
8 25,55 30,90 35,80   38,15 45,25 52,00
9 26,05 31,65 36,90   38,70 46,05 53,05
10 of meer 26,60 32,40 38,05   39,30 46,85 54,10

Bovenstaande honorering wordt afgeleid van een basistarief per uur voor drie categorieën van vakbekwaamheid (zoals genoemd in de Beleidsnota voor Kerkmusici). 
 
Niveau I: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van hetzij het diploma Kerkmuziek afgegeven door de Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, hoofdvak(ken) koor-directie en/of orgel, hetzij het diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie en/of Uitvoerend Musicus Orgel van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling, tezamen met het Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie c.q het Praktijkdiploma Kerkmuziek, orgel. 
 
Niveau II: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie en/of orgel. 
 
Niveau III: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een bevoegdheidsverklaring, afgegeven door de Commissie Bevoegdheidsverklaringen voor de Kerkmuziek (KDOV), bedoeld in de Interdiocesane regeling voor de kerkmuziek, na een door de kandidaat afgelegd examen, met aantekening voor dirigent en/of organist.
De salariëring van de kerkmusicus, die niet valt onder de hiervoor genoemde bevoegdheid categorieën, maar die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met het bestuur, luidt in 2020 als volgt:

  Dirigent of organist Dirigent en organist
Groep A 20,30 30,45
Groep B 13,80 20,30

De indeling in groep A of groep B wordt overgelaten aan het overleg tussen bestuur en de kerkmusicus. Voor deze categorie van personen is het Rechtspositiereglement niet van toepassing.