DEN HAAG - De Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert, in nauwe samenwerking met de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium, een bijzondere Zomercursus Gregoriaans. Deze cursus vindt plaats van 23 tot en met 27 augustus 2021 in de Kloosterkerk in Den Haag. De termijn voor inschrijving is verlengd tot 1 juli 2021.

De Zomercursus is zodanig ingericht dat zangers en dirigenten, muziekstudenten (aan conservatoria en universiteiten) en jonge wetenschappers in diverse ervaringsniveaus kunnen deelnemen. Er wordt gewerkt in 4 groepen, 2 groepen voor zangers en 2 voor dirigenten, beide opgesplitst in basis en gevorderd. Uiteenlopende benaderingen van het gregoriaans komen aan bod, met speciale aandacht voor recente onderzoeksresultaten. De cursus wordt afgesloten met een concert door docenten (& friends), waarin gregoriaans en polyfonie worden gecombineerd, en met een slotpresentatie waarin de cursisten zij aan zij met docenten optreden. Er wordt gestreefd naar 80-100 deelnemers uit binnen- en buitenland.

Meer informatie en aanmelding

Interview (Youtube) van Marjolein Verburg met Anthony Zielhorst over deze bijzondere zomercursus.

 

UTRECHT - De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid  en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

Bron: https://www.rkkerk.nl
29 april 2021

Het KDOV-blad verschijnt vier keer per jaar. De meest recente (vier) edities van het KDOV-blad zijn ter inzage voor onze leden via het menu KDOV-bladen (recent).

De honorering per uur is vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De honoreringsbedragen op [dienst]uurbasis zijn per 1 januari 2021 met 1,7 % [2020: 2,1%] verhoogd [afgerond op € 0,05] en als volgt vastgesteld:

     Dirigent óf organist     Dirigent én organist
   Bev. III  Bev. II  Bev. I    Bev. III  Bev. II Bev. I
Dienstjaren              
1 22,05 25,45 28,60   34,25 39,55 44,95
2 22,60 26,30 29,60   35,00 40,50 46,00
3 23,15 27,15 30,70   35,95 41,45 47,20
4 23,80 28,05 31,90   36,55 42,35 48,40
5 24,30 28,95 32,95   37,15 43,20 49,55
6 24,85 29,70 34,25   37,75 44,10 50,65
7 25,45 30,55 35,30   38,30 45,05 51,80
8 26,00 31,45 36,40   38,80 46,00 52,90
9 26,50 32,20 37,55   39,35 46,85 53,95
10 of meer 27,05 32,95 38,70   39,95 47,65 55,00

Bovenstaande honorering wordt afgeleid van een basistarief per uur voor drie categorieën van vakbekwaamheid (zoals genoemd in de Beleidsnota voor Kerkmusici). 
 
Niveau I: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van hetzij het diploma Kerkmuziek afgegeven door de Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, hoofdvak(ken) koor-directie en/of orgel, hetzij het diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie en/of Uitvoerend Musicus Orgel van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling, tezamen met het Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie c.q het Praktijkdiploma Kerkmuziek, orgel. 
 
Niveau II: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie en/of orgel. 
 
Niveau III: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een bevoegdheidsverklaring, afgegeven door de Commissie Bevoegdheidsverklaringen voor de Kerkmuziek (KDOV), bedoeld in de Interdiocesane regeling voor de kerkmuziek, na een door de kandidaat afgelegd examen, met aantekening voor dirigent en/of organist.
De salariëring van de kerkmusicus, die niet valt onder de hiervoor genoemde bevoegdheid categorieën, maar die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met het bestuur, luidt in 2021 als volgt:

  Dirigent óf organist Dirigent én organist
Groep A 20,65 30,95
Groep B 14,05 20,65

De indeling in groep A of groep B wordt overgelaten aan het overleg tussen bestuur en de kerkmusicus. Voor deze categorie van personen is het Rechtspositiereglement niet van toepassing.  

Indien en voor zover een dirigent en/of organist werkzaamheden in rekening brengt vanuit een eigen onderneming, luiden voornoemde tarieven als richtlijn exclusief B.T.W.

Ten slotte, per 1 januari 2019 is het rechtspositiereglement voor kerkmusici gewijzigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor het vaststellen van het aantal arbeidsuren van de kerkmusici op wie deze rechtspositieregeling van toepassing is. Voor het berekenen van het aantal arbeidsuren wordt de duur van een zondagse eucharistieviering per 1 januari 2019 gesteld op één uur en een kwartier (75 min.). Tot 1 januari 2019 was dit één uur (60 min.).

 

Profielschets dirigent Voce Laetare

Voce  Laetare is het gemengd parochieel koor van de Vitus-Willibrord parochie, dat eens in de twee weken (1e en 3e zondag van de maand) en op feestdagen de gezangen verzorgt tijdens de (hoog)missen in een van de grootste kerken van Nederland, de monumentale St. Vituskerk. Twee keer per jaar, met Kerst en Pasen, werken we samen met musici van het Gooisch Symfonieorkest waarmee we mooie klassieke missen uitvoeren. We repeteren daarnaast wekelijks op dinsdagavond van 8 tot 10 in het St. Annagebouw achter de Vitus en ook gaan we eens per jaar op stap met zijn allen. Tijdens deze repetitie is een organist aanwezig om waar nodig de repetities muzikaal te ondersteunen met pianospel. We vinden het belangrijk dat er tijdens repetities flink gewerkt wordt, maar ook dat het gezellig is. Het koor bestaat uit 9 sopranen, 7 alten, 2 tenor en 3 bassen.

Vanaf januari 2021 is de dirigentenplek beschikbaar.

De taken van de dirigent zijn:

•  Het begeleiden/dirigeren van de wekelijkse repetities
•  Het inzingen en dirigeren van de geplande missen.
•  Coaching/begeleiding van de koorleden (waaronder stemvorming, individueel of in groepen)
•  Verzorgt de muzikale invulling van de vieringen i.o.m. de pastoor.
•  Stelt de totale muziekinvulling samen met de MAC (Muzikale Advies Commissie)  
•  Neemt deel aan de DOB (Dirigent/Organist/Bestuursoverleg)
•  Neemt stemtesten af van aspirant koorleden die toe willen treden tot het koor
•  Plant momenten van stemvorming
•  Zorgt voor repertoirevernieuwing.

 

Functie eisen en ervaring:

•  Heeft ervaring als koordirigent of heeft groeipotentie
•  Kan samenwerken met de organist
•  Toont betrokkenheid bij zowel sociale als muzikale aspecten van het koor
•  Kan op een positieve manier de koorleden stimuleren en houdt rekening met het niveau van de koorleden
•  Kan een juiste balans vinden tussen het repeteren van nieuw- en bestaand repertoire
•  Is beschikbaar voor alle vieringen van Voce Laetare of zorgt voor adequate vervanging. Beschikbaarheid tijdens de grote christelijke feesten is een vereiste.
•  Houdt de repetities op dinsdagavond
•  Heeft enige pianovaardigheden
•  Heeft vernieuwende ideeën over repertoire
Beschikt over liturgische kennis
Heeft affiniteit met de Rooms-Katholieke Kerk en liturgie.

 

De dirigent zal op basis van 'overeenkomst van opdracht' gecontracteerd worden.

Enthousiast geworden? Stuur een CV en motivatiebrief naar vocelaetare@gmail.com. Voor vragen kun je de voorzitter Geesje Wieten bereiken op het volgende telefoonnummer: 06 22 511 256.

UTRECHT - De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen – publiek worden gevierd.

Protocol blijft gelden

Waar er in november nog hoop was om Kerstmis met meer dan 30 mensen te vieren, is die hoop nu vervlogen. De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie. De bisschoppen benadrukken dat er ook in de kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag geen samenzang kan plaatsvinden en dat koorzang met maximaal vier zangers is toegestaan, alleen in een veilige opstelling.

Buiten de periode van donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdag 25 december 07.00 uur waarin er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven de vieringen dus publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.

Tenslotte roepen de bisschoppen nogmaals op om vooral wél Kerstmis te vieren. De vieringen op kerstavond en in de kerstnacht zijn niet publiek toegankelijk, maar zullen wel plaatsvinden en door vele parochies worden uitgezonden via de live stream en ook op NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nachtmis te volgen. Ook andere vieringen zijn via live stream of televisie mee te vieren. De bisschoppen nodigen iedereen daar van harte voor uit via de speciale website vierkerstmis.nl Via die site kunnen gelovigen onder meer de eigen parochie vinden op internet en zien wat de mogelijkheden zijn om thuis Kerstmis mee te vieren.

Bron: rkk.nl; 16 december 2020;  https://www.rkkerk.nl/geen-publieke-vieringen-zoals-de-nachtmis-op-kerstavond-in-de-rooms-katholieke-kerken/

 

UTRECHT - Het is verheugend dat het Kathedrale Koor Utrecht (KKU) een nieuwe, jonge en bevlogen dirigent heeft gevonden. Haar naam is Hester Westra,  26 jaar oud. Zij heeft kreeg de liefde voor muziek met de paplepel ingegoten. Bij het Roder meisjeskoor heeft ze gezongen en heeft koordirectie aan het Utrechts Conservatorium gestudeerd met bijvak zang. Momenteel is zij o.a. dirigent van het koor van de St. Vitusparochie in Hilversum. Hester Westra volgt in januari 2021 Gerard Beemster op die met pensioen gaat.

Bron: Persbericht KKU; 14 oktober 2020

De orgelconcerten op zondag 20 december door Petra Veenswijk in de Maria van Jessekerk zijn wegens de Corana-maatregelen AFGELAST.

Petra Veenswijk is de organist van de Maria van Jessekerk en zij verzorgt jaarlijks een groot aantal concerten door heel Nederland en ver daarbuiten. Helaas konden dit jaar veel haar concerten en de concerten in de Maria van Jessekerk geen doorgang hebben. De beperkingen zijn nog steeds van kracht. Toch wil Petra het jaar afsluiten met 2 orgelconcerten in Kerstsfeer. Voor deze concerten geldt de voorwaarde van een maximaal bezoekersaantal van 30 personen. Zij heeft daarom besloten om tweemaal hetzelfde programma verzorgen zodat meer mensen het concert kunnen bezoeken. De aanvangstijden zijn om 15.00 en 20.00 uur.

De orgelconcerten zijn geïnspireerd op Kerst maar bestaan niet uit louter Kerstmuziek. Petra opent met Choral I van de Franse componist César Franck. Zij vervolgt het concert met een herderslied, “Pastorale” van Charles Tournemire en een werk van Louis Vierne (de beroemde organist van de Parijse Notre Dame). Vervolgens volgen Kerst composities van eveneens vooraanstaande Frans componisten; o.a. van André Fleury, “Variations sur un Noël bourguignon”, van Eugène Gigout,  “Rhapsodie sur des Noëls” en van haar oude leermeester uit Parijs Jean Langlais het “La Nativité”, de geboorte. Zij sluit het concert af met een werk van Marcel Dupré, “Variations sur un Noël”. Het zijn allemaal negentiende en vroeg twintigste -eeuwse werken die uitstekend klinken op het historische Frans romantische getinte Maarschalkerweerd- orgel van de Maria van Jessekerk.                              

De kerk is mooi versierd. Ook zijn weer beelden van de organist op groot beeldscherm te zien. De toegangsprijs voor dit concert bedraagt 10 euro per persoon. Reserveren is aan te raden. Dit kan door een berichtje te sturen naar emailadres: orgelconcertenmariavanjesse@gmail.com en is op volgorde van binnenkomst. U krijgt een bevestiging en dan bent u verzekerd van een plaats. Spontaan komen kan ook maar dan loopt u de kans dat er geen plaats meer is.

Maria van Jessekerk

Burgwal 20, 2611 GJ Delft
AFGELAST: Orgelconcert in kerstsfeer door organist Petra Veenswijk
Zondag 20 december 2020
Aanvangstijd om 15.00 uur (tot ca. 16.00 uur) of om 20.00 tot ca. 21.00 uur)
Beelden van de organist op groot beeldscherm
Toegangsprijs: 10 euro p.p.
Reserveren via: email: orgelconcertenmariavanjesse@gmail.com
Lees meer op de website; www.veenswijkorgel.nl

 

In verband met de huidige situatie ten aanzien van corona heeft het bestuur besloten de geplande jaarvergadering op 24 oktober a.s. niet door te laten gaan.

De leden zullen hierover binnenkort een brief en een e-mail ontvangen.

AMSTERDAM - Op 3 december is Michael Hedley overleden aan de gevolgen van het coronavirus Covid 19. Michael Hedley was Director of Music van de Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam. Michael was een van de meest prominente kerkmusici in de r.-k. kerken van ons land die de kerkmuziek in de H. Nicolaasbasiliek op een uitzonderlijk hoog peil heeft gebracht. Michael Hedley was 69 jaar. Wij wensen zijn vrouw Colleen veel sterkte bij dit verlies.

Moge Michael rusten in vrede.

Bron: KDOV bestuur; 3 december 2020

UTRECHT - Vrijdag 10 juli is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen.

Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan er in. Verder zijn er nieuwe richtlijnen waar het gaat om reserveren en de gezondheidscheck bij bepaalde aantallen aanwezigen. Om te zien wanneer er gewerkt moet worden met een reservering en gezondheidscheck, is een handig schema toegevoegd.

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u hier.

Voor de overige protocollen zie de website van rkkerk.nl.

UTRECHT - Tijdens een besloten afscheid op 29 november jl. is Gerard Beemster koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door loco-burgemeester Anke Klein.

Gerard Beemster heeft in zijn loopbaan als dirigent en kerkmusicus een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderhouden en opbouwen van een bloeiende traditie van (nederlandse) kerkmuziek. Hij was meer dan 30 jaar dirigent van het Kathedrale Koor Utrecht en was verantwoordelijk voor de muzikale invulling van de liturgie in de St. Catharinakathedraal van het aartsbisdom Utrecht. In deze periode heeft hij, samen met zijn werk als zangdocent aan de kathedrale koorschool, meerdere generaties van kinderen en jongeren opgeleid. Verschillenden van hen zijn later doorgegaan als professioneel zanger of musicus en velen zijn als amateur actief gebleven.

Bron: https://utrecht.nieuws.nl/kunstcultuur/76827/koninklijke-onderscheiding-voor-gerardus-beemster-van-de-kathedrale-koorschool/

 

UTRECHT - In een brief aan de leden van de kerkkoren en hun dirigenten en musici steken Kardinaal Eijk en hulpbisschop Woorts de kerkkoren en kerkmusici een hart onder de riem. Zij zien de grote impact die het niet kunnen zingen in onze kerken heeft voor koorleden en parochianen. Daarbij spreken ze de hoop uit dat de situatie snel zal verbeteren. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft nauw contact met deskundigen over de vraag wat verantwoord is of niet in onze kerken. De liturgische zang is daarbij een belangrijk onderwerp.

Bron: brief van het Aartsbisdom Utrecht; 9 juli 2020