Er zijn momenteel geen evenementen

De honorering per uur is vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De honoreringsbedragen op [dienst]uurbasis zijn per 1 januari 2022 met 2,1 % verhoogd [afgerond op € 0,05] en als volgt vastgesteld:

 2022    Dirigent óf organist     Dirigent én organist
   Bev. III  Bev. II  Bev. I    Bev. III  Bev. II Bev. I
Dienstjaren              
1 22,50 26,00 29,20   34,95 40,40 45,90
2 23,05 26,85 30,20   35,75 41,35 46,95
3 23,65 27,70 31,35   36,70 42,30 48,20
4 24,30 28,65 32,55   37,30 43,25 49,40
5 24,80 29,55 33,65   37,95 44,10 50,60
6 25,35 30,30 34,95   38,55 45,05 51,70
7 26,00 31,20 36,05   39,10 46,00 52,90
8 26,55 32,10 37,15   39,60 46,95 54,00
9 27,05 32,90 38,35   40,20 47,85 55,10
10 of meer 27,60 33,65 39,50   40,80 48,65 56,15


Bovenstaande honorering wordt afgeleid van een basistarief per uur voor drie categorieën van vakbekwaamheid (zoals genoemd in de Bijlage III bij het Rechtspositiereglement kerkmusici (Interdiocesane Regeling voor de kerkmuziek in bisdommen van de R.-K. Kerkprovincie.
 
Niveau I: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van hetzij het diploma Kerkmuziek afgegeven door de Stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, hoofdvak(ken) koor-directie en/of orgel, hetzij het diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie en/of Uitvoerend Musicus Orgel van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling, tezamen met het Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie c.q het Praktijkdiploma Kerkmuziek, orgel. 
 
Niveau II: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie en/of orgel. 
 
Niveau III: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn van een bevoegdheidsverklaring, afgegeven door de Commissie Bevoegdheidsverklaringen voor de Kerkmuziek (KDOV), bedoeld in de Interdiocesane regeling voor de kerkmuziek, na een door de kandidaat afgelegd examen, met aantekening voor dirigent en/of organist.

De salariëring van de kerkmusicus, die niet valt onder de hiervoor genoemde bevoegdheid categorieën, maar die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met het bestuur, luidt in 2022 als volgt:

  Dirigent óf organist Dirigent én organist
Groep A 21,10 31,60
Groep B 14,35 21,10


De indeling in groep A of groep B wordt overgelaten aan het overleg tussen bestuur en de kerkmusicus. Voor deze categorie van personen is het Rechtspositiereglement niet van toepassing.  

Indien en voor zover een dirigent en/of organist werkzaamheden in rekening brengt vanuit een eigen onderneming, luiden voornoemde tarieven als richtlijn exclusief B.T.W.

Ten slotte, per 1 januari 2019 is het Rechtspositiereglement voor kerkmusici gewijzigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor het vaststellen van het aantal arbeidsuren van de kerkmusici op wie deze rechtspositieregeling van toepassing is. Voor het berekenen van het aantal arbeidsuren wordt de duur van een zondagse eucharistieviering per 1 januari 2019 gesteld op één uur en een kwartier (75 min.). Tot 1 januari 2019 was dit één uur (60 min.).

BH

UTRECHT - Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.

Reserveren en zang
Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve-meter-regel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers.

Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen.

Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opengesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Vier Kerstmis!
De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Veel parochies verzorgen een livestream en op NPO2 worden ook kerstvieringen uitgezonden. Ga om thuis Kerstmis mee te kunnen vieren naar VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis!

https://www.rkkerk.nl/verdere-aanscherping-coronamaatregelen-voor-r-k-kerk-vanaf-19-december/

Bron: BH; rkkerk.nl 20 december 2021

In ons eerdere artikel van 22 september 2021 staat het artikel “Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie”.
Dit artikel was overgenomen van de brief die de Nederlandse bisschoppen hadden verzonden. Echter na de verzending van de bisschoppenbrief zijn door het RIVM de maatregelen waarnaar de bisschoppen verwijzen nog aangepast. De link van RIVM geeft nu geen eisen meer ten aanzien van koren. Daardoor zijn de 1,5 m afstand, de zig-zagformatie niet meer van toepassing. Maatregelen ten aanzien van ventilatie blijven wel van kracht.

BH; 30 september 2021

UTRECHT - De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn.  Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend weekend.

Anderhalve meter
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. (Zie bericht van 10 november)

Toeleven naar Kerstmis
Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de coronapandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren -ook in de dagen van het kerstoctaaf- volop te benutten.

Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond.  Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.

Incasseringsvermogen
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten.

Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

Kijk hier voor de oproep die de bisschoppen al eerder deden: Vier Kerstmis!

https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-breiden-coronamaatregelen-uit-geen-vieringen-na-17-00-uur-ook-niet-met-kerstmis/

Bron: BH; rkkerk.nl 1 december 2021

DORDRECHT - Op dinsdagavond 5 oktober 2021 om 20.00 u laat Eric Koevoets het Pelsorgel van de Sint Antoniuskerk in haar gehele klankschoonheid horen. Hij speelt een gevarieerd programma met Frans en Duits georiënteerde muziek van barok tot de 20ste eeuw.  

Koevoets opent met de dramatische Fantasia et Fuga in g van Bach. Hiervan speelt hij ook de eerste Triosonate in es, een driestemmig stuk, dat beweegt van lyrisch naar melancholisch en vrolijk eindigt. Het recital eindigt met de indrukwekkende Derde Symfonie van de Franse componist Louis Vierne.

Het concert vindt plaats in de Sint Antoniuskerk, Burg. de Raadtsingel 45 (schuin t.o. C.S.) te Dordrecht en begint om 20:00 uur. De deuren openen om 19:30 uur. De toegang is gratis met een collecte na afloop.

Kijk voor meer informatie over Eric Koevoets op www.erickoevoets.nl

BH: 24 september 2021

UTRECHT - De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid.

De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Respectvolle omgang
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan.

De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-voeren-anderhalve-meter-maatregel-en-mondkapjes-opnieuw-in/

Bron: BH; rkkerk.nl 10 november 2021    

UTRECHT - De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Communie

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Kijk hier voor een overzicht van de overige regels in verband met corona per 25 september 2021.

BH; 22 september 2021

De nieuwsbrief van Lourens Stuifbergen geeft informatie over nieuwe uitgaven en publicaties met betrekking tot de componisten Hendrik Andriessen, Albert de Klerk en Jacob Bijster. Maar eerst gaat het over het Forbidden Music Regained-project, een samenwerking tussen de Leo Smit Stichting, Donemus en het Nederlands Muziek Instituut, waarover Lourens Stuifbergen in mei van dit jaar al over berichtte. 


Op zaterdag 18 september a.s. om 21.00 uur is er een bijzonder project in de Maria van Jessekerk te Delft. Dan zal voor het eerst de “Nacht van Bach” worden uitgevoerd. De vaste organist van de kerk, Petra Veenswijk, zal een orgelconcert verzorgen met vele bekende werken van Johann Sebastian Bach waaronder Praeludium und Fuge, BWV 543, Trio, BWV 583 en “Liebster Jesu, wir sind hier”, BWV 731. Zij sluit het concert af met de bekende Toccata et Fuge.van hem.

Daarnaast speelt zij bewerkingen en stukken geïnspireerd op het werk van Bach van bekende componisten zoals Franz Liszt, Charles M. Widor en Alexandre Guilmant waaronder Präludium und Fuge über den Namen B.A.C.H. van Liszt. 

De kerk is extra sfeervol door het vele kaarslicht en vormt daarmee een prachtig decor voor deze prachtige muziek. De Delftse schrijver Johan Herrenberg zal de werken inleiden en toelichten. Op een groot beeldscherm is het orgelspel van Petra Veenswijk te zien.

Reserveren is niet nodig de toegangsprijs is 10 euro. De enige beperkingen i.v.m. corona is dat men 1.5 meter afstand dient te houden, (familieleden mogen overigens wel naast elkaar zitten).

Informatie en het volledige programma van dit concert en de overige concerten is te vinden op www.veenswijkorgel.nl 

Maria van Jessekerk

Burgwal 20, 2611 GJ Delft

“Nacht van Bach”

Orgelconcert door Petra Veenswijk, vaste organist van de kerk

Zaterdagavond 18 september 2021

Aanvang 21.00 uur (tot ca. 22.00 uur)

Beelden op groot beeldscherm

Toegangsprijs: 10 euro

 

OOSTERHOUT - Zondag 14 november 2021 viert Frans Bullens zijn 50 jarig  jubileum als organist met een concert in de St.Jansbasiliek op de Markt te Oosterhout.
Dirigent, organist en componist Frans Bullens viert op zondag 14 november een dubbel jubileum. In 1970 begon hij zijn loopbaan als organist en tien jaar later werd hij dirigent/organist van de Sint-Laurentiuskerk in Dongen. Om voor de hand liggende redenen kan dit jubileum pas nu gevierd worden. Dat gebeurt met een concert in de Basiliek Sint-Jan op de Markt. Ook daar is hij al jaren actief als dirigent en organist.

Bullens Beauties
Voor de inhoud van het concert kreeg Frans Bullens Carte Blanche van de Stichting Ludens. Frans zou Frans niet zijn als daar dan niet een opvallende en aansprekende programmering uit is gerold: hij heeft gekozen voor muziek van alleen B-componisten. Daarmee bedoelt hij geen tweederangs toondichters: hun namen beginnen met een B. Er zal muziek klinken van Bach, Beethoven, Brahms, Bizet, Bruckner, Boëllmann, Bullens zelf en – hier moest hij een beetje smokkelen – Schubert (allen: Bullens Beauties). Deze werken worden uitgevoerd door een projectkoor en -ensemble onder leiding van Rick Muselaers, leerling van Frans en sinds dit jaar zijn opvolger in Dongen.
Hulde aan Brabant

Verder verleent Basiliekorganist Jan Willems, ook al een oud-leerling van Frans zijn medewerking en zal ook de jubilaris te horen zijn op het Maarschalkerweerdorgel en harmonium. Het concert eindigt met een hulde aan Brabant (tekst: Harriet Laurey/muziek: Frans Bullens). Minstens zo mooi als die van Guus Meeuwis? Je kunt het zelf beluisteren op zondag 14 november vanaf 15.00 uur in de St.Jansbasiliek op de Markt. De toegangsprijs bedraagt 10 euro en voor toegang is een coronatoegangsbewijs nodig.

Bron: BH; Oosterhout Nieuws; 9 november 2021

HILVARENBEEK - Op zondag 29 september 2021 ontving Ad van Sleuwen, kerkorganist te Hilvarenbeek, de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt door Pastoor Marc Massaer Deze onderscheiding wordt toegekend aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de katholieke kerk of het geloof.  Reeds in 2010 werd Ad van Sleuwen koninklijk onderscheiden en in 2018 ontving hij de vergulde medaille van de Société Académique d’Éducation et d’Encouragement Arts-Sciences-Lettres.

Wij feliciteren Ad van harte met zijn Pro Ecclesia !

Bron: BrabantsDagblad; BH

DEN BOSCH - Jeroen Felix is zondag onderscheiden vanwege zijn grote verdiensten voor de kerkmuziek in het bisdom Den Bosch. Tijdens de viering in de Sint-Janskathedraal kreeg hij de speciale ‘Floris van der Putt-penning’. De onderscheiding werd namens bisschop De Korte overhandigd door plebaan Vincent Blom.
Tevens vierde Jeroen Felix deze zondag 31 oktober zijn zilveren jubileum als rector cantus van de Bossche Sint-Jan. In die functie is hij verantwoordelijk voor de kerkmuziek in de kathedraal. Hij is dirigent van de Schola Cantorum ‘Die Sangeren Onzer Liever Vrouwen’ en hij is muziekdocent aan het opleidingsinstituut.

Wij feliciteren Ad van harte met zijn ‘Floris van der Putt'-onderscheiding !

BH; 3 november 2021

Organist Petra Veenswijk opent orgelserie Maria van Jessekerk in Delft

Zondag 15 augustus a.s. om 15.00 uur zal Petra Veenswijk, vaste organist van de Maria van Jessekerk een orgelconcert verzorgen.

Zij heeft na het behalen van het solistendiploma orgel aan het Rotterdams conservatorium, de “Prix d’Excellence” voor orgel behaald in Parijs. Inmiddels is zij een veelgevraagd organist in binnen- en buitenland. Tevens maakte zij al vele cd’s met vooral Frans- symfonisch repertoire.

Op zondag 15 augustus a.s. zal zij een concert verzorgen rondom het thema Maria-Hemelvaart. Maria-Hemelvaart is een bijzondere dag voor katholieke kerken en wordt precies op deze dag gevierd.

Petra Veenswijk zal werken van veelal Frans romantische componisten laten horen die heel goed tot zijn recht komen op het historische Maarschalkerweerd orgel (1893) van de Maria van Jessekerk. Dit orgel wordt gezien door deskundige als één van de mooiste romantische orgels in Nederland. Petra zal o.a. de wonderschone gehele derde orgelsymfonie van de componist Charles M. Widor ten gehore brengen. Widor was 64 jaar organist van de Parijse St. Sulpice. Daarnaast zal zij werken ten gehore brengen van de componisten Camille Saint-Saëns, Léon Boellmann, van Charles Tournamire- delen uit ‘L ‘Office de l’Assumption B.M.V., Marcel Dupré en de Toccata van Marcel Languetuit. Ook is te horen de Offertoire, “Assumpta est Maria” van de Nederlandse componist Hendrik Andriessen.

De toegangsprijs voor dit concert is 10 euro per persoon. De enige beperkingen i.v.m. corona is dat men 1.5 meter afstand dient te houden, (familieleden mogen overigens wel naast elkaar zitten). Tijdens het concert worden, net als in andere jaren, beelden van de organist getoond op groot beeldscherm. Helaas kan er na afloop nog geen koffie of thee worden geschonken.

Dit is het eerste concert uit een serie. De organisatie van de orgelconcerten in de Maria van Jessekerk is er ook dit jaar weer in geslaagd een aantrekkelijk reeks van concerten met nationale en internationale solisten samen te stellen. Informatie over het volledige programma van dit concert en de overige concerten is te vinden op www.veenswijkorgel.nl 

N.B. Omdat de corona maatregelen steeds veranderen is het raadzaam voorafgaand aan het concert de eerdergenoemde website te raad-plegen voor de laatste stand van zaken.

 

Maria van Jessekerk

Burgwal 20, 2611 GJ Delft

Orgelconcert door Petra Veenswijk, organist van de kerk

Thema: Maria Hemelvaart

Zondagmiddag 15 augustus 2021

Aanvang 15.00 uur (tot ca. 16.00 uur)

Beelden op groot beeldscherm

Toegangsprijs: 10 euro

Lees meer op de website: www.veenswijkorgel.nl