Er zijn momenteel geen evenementen

Per 1 december 2015 is de eerwaarde heer drs. E.H.A. (Eric) Fennis, die als algemeen secretaris en kanselier is verbonden aan het bisdom Haarlem – Amsterdam en als diaken aan de kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem, door de Nederlandse bisschoppenconferentie benoemd tot geestelijk adviseur van de KDOV.
De heer Fennis is in het bijzonder belast met het bevorderen van overleg en communicatie tussen de KDOV en de Rooms – Katholieke Kerkprovincie. In het bisdom Haarlem – Amsterdam is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het liturgisch beleid. Ook is hij zeer nauw betrokken bij de kathedrale koren van de Sint Bavo.
De bisschoppen tonen zich verheugd dat de heer Fennis zich bereid heeft verklaard de functie van geestelijk adviseur van de KDOV te vervullen en wensen hem bij het uitoefenen ervan wijsheid en Gods zegen toe.
GC; 31 dec 2015