voor de Jaarvergadering KDOV op zaterdag 12 juni 2010 te Utrecht

 1 Opening
 2 Mededelingen
 3 Notulen Algemene Vergadering 2009
 4 Jaarverslag secretaris
 5 Financiën
  * Jaarverslag penningmeester
  * Kascommissie
  * Begroting 2010
 6Bestuurszaken
  * Afscheid voorzitter Paul Houdijk, aanstelling voorzitter Theo Menting

7

 Beleid KDOV: toekomstperspectieven incl. Commissie Rechtspositie
 8 Rondvraag
 9 Sluiting