1          De ingevolge de artikelen 5 en 6 voorbereide en gesloten arbeidsovereenkomst, alsmede de daarin aangebrachte aanvullingen op dit rechtspositiereglement, worden wederzijds schriftelijk bevestigd.

2          in de schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt in ieder geval het navolgende opgenomen:           

a          de naam en de plaats van vestiging van het bisdom/dekenaat/ parochie/kerkelijke instelling als werkgever met vermelding van het bestuur/de bestuursleden als degene(n), die de werkgever ter zake van het aangaan van de arbeidsovereenkomst vertegenwoordigt(en);           

b          de naam, voornamen, geboortedatum en -plaats en de woonplaats van de werknemer;           

c          de datum van indiensttreding van de werknemer;           

d          de functie en een korte omschrijving van taken van de werknemer, dan wel vermelding van de functiebeschrijving, welke op de werknemer van toepassing is;           

e          de omvang van de dienstbetrekking. Indien afspraken worden gemaakt omtrent vaste dagen en tijden waarop het werk moet worden verricht, dienen deze vermeld te worden;            

f           of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan wel voor bepaalde tijd is aangegaan, met in het laatste geval de grond en de tijdsduur;           

g          het salaris bij indiensttreding;           

h          de opzegtermijn van de werkgever en van de werknemer;           

i           eventuele bijzondere bepalingen, welke op de arbeidsverhouding van toepassing zijn;           

j           de bepaling, dat dit rechtspositiereglement en de daarbij behorende bijlagen en regelingen deel van de arbeidsovereenkomst uitmaken en de verklaring, dat partijen bekend zijn met de inhoud van genoemde stukken en daarmee akkoord gaan.

3          De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld - voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst - de schriftelijke arbeidsovereenkomst in te zien, alvorens deze te ondertekenen. De werknemer ontvangt uiterlijk één week na het aangaan van de arbeidsovereenkomst, doch vóór de datum van indiensttreding:

a          een door de werkgever en de werknemer ondertekend exemplaar van de arbeidsovereenkomst, bedoeld in lid 2;

b          een exemplaar van dit rechtspositiereglement met de daarbij behorende bijlagen en regelingen;

c          een exemplaar van het reglement van de Pensioenregeling die de R.-K. Kerkprovincie heeft afgesloten met Centraal Beheer te Apeldoorn, dan wel een andere pensioenregeling, als die van toepassing is.

4          De werknemer ontvangt de wijzigingen van de in lid 3 sub b en c genoemde stukken, telkenmale wanneer deze verschijnen.