1          De zittingen van het Scheidsgerecht zijn openbaar.

2          Indien een partij daarom verzoekt, vindt de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaats.

3          In het belang van de openbare orde of zedelijkheid of om gewichtige, in het proces-verbaal van de zitting te vermelden redenen, kan het Scheidsgerecht bepalen, dat de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren zal plaatsvinden.

4          Tijdens de zitting wordt aan partijen de gelegenheid gegeven:

            a          haar belangen voor te dragen of te doen voordragen;

            b          getuigen en deskundigen te doen horen;

            c          kennis te nemen van alle op het geschil betrekking hebbende stukken, waarvan, voorzover mogelijk, tenminste acht dagen voor de zitting aan partijen inzage wordt gegeven.