Afdrukken

1          Binnen één maand na de laatste zitting, waarop de zaak werd behandeld, beslist het Scheidsgerecht op het beroepschrift. Overschrijden van deze termijn is toegestaan en wordt in de beslissing gemotiveerd.

2          De beslissing, bedoeld in het eerste lid, wordt genomen in een voltallige vergadering van de aangewezen kamer van het Scheidsgerecht.

3          De beslissing wordt met redenen omkleed en door de voorzitter binnen twee weken, nadat zij is genomen, bij aangetekend schrijven aan de partijen toegezonden.

4          Beide partijen onderwerpen zich aan de uitspraak van het Scheidsgerecht.