Afdrukken

1          Behoudens verlenging van de termijn door de voorzitter moet binnen dertig dagen na ontvangst van het door de voorzitter toegezonden beroepschrift en de daarbij behorende afschriften door de desbetreffende tegenpartij een verweerschrift in zesvoud worden ingediend bij de voorzitter. Bij elk exemplaar voegt de desbetreffende tegenpartij afschriften van de voornaamste op de zaak betrekking hebbende stukken.

2          Na ontvangst van het verweerschrift zendt de voorzitter onverwijld een exemplaar daarvan, vergezeld van de daarbij behorende afschriften aan de appellant.