Afdrukken

1          Het Scheidsgerecht is bevoegd, uit eigen beweging of op verzoek, bij gemotiveerde beslissing te verklaren dat een niet tijdig ingediend beroepschrift geacht wordt binnen de daarvoor gestelde termijn te zijn binnengekomen, indien naar het oordeel van het Scheidsgerecht de appellant redelijkerwijze niet geacht kan worden in verzuim te zijn geweest.  Afwijzing van een verzoek, als bedoeld in de vorige volzin, geschiedt met redenen omkleed.

2          a            Is een beroep naar het oordeel van de voorzitter niet ontvankelijk of ongegrond, dan kan de voorzitter zonder mondelinge behandeling dat bij gemotiveerde beslissing verklaren. De secretaris stuurt per aangetekend schrijven een afschrift van deze beslissing aan de appellant.

            b          Tegen deze beslissing kan de appellant schriftelijk verzet doen bij het Scheidsgerecht binnen veertien dagen na de datum van het bewijs van verzending van de aangetekende brief.

            c          Is het Scheidsgerecht van oordeel dat het beroep kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond is, dan kan het dit zonder nader onderzoek verklaren, na de appellant in de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord. Tijd en plaats van het verhoor worden aan de appellant minstens drie dagen van te voren bericht. Deze is niet verplicht te verschijnen. De verklaring is met redenen omkleed. Daartegen staat bij het Scheidsgerecht geen beroep open.

3          Tenzij de behandeling, bedoeld in de voorgaande leden, ertoe leidt het beroepschrift niet in behandeling te nemen, zendt de voorzitter onmiddellijk na ontvangst van het beroepschrift of hersteld beroepschrift een exemplaar daarvan, vergezeld van de in artikel 9, 1e lid genoemde afschriften aan de desbetreffende tegenpartij.