Het Scheidsgerecht benoemt een secretaris-penningmeester, die geen lid van het Scheidsgerecht behoeft te zijn. Deze maakt de notulen van de vergaderingen en proces-verbaal der zittingen op, zorgt voor afschriften van uitspraken, en vereffent de door het Scheids-gerecht gemaakte kosten.           

Bij zijn ontstentenis wijst de voorzitter een plaatsvervanger aan.