BIJLAGE IV REGLEMENT SCHEIDSGERECHT

REGLEMENT van het Bisschoppelijk SCHEIDSGERECHT voor rechtspositionele aangelegenheden 

Het Reglement van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden is het geheel van regels over de samenstelling en werkwijze van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht, dat belast is met de behandeling van geschillen en/of interpretatievragen van rechtspositionele aard, indien en voorzover rechtspositieregelingen of andere regelingen de behandeling van geschillen aan voornoemd Scheidsgerecht opdragen.

Dit Reglement treedt in werking op 1 januari 1984, waarbij de volgende organisaties - behoudens latere wijzigingen of aanvullingen - zijn aangewezen, die een gezamenlijk benoemingsrecht hebben in de zin van artikel 1, 3e lid: 12 kiesmannen aangewezen door de pastoraal werkers en 2 per bisdom.  

 

De bisschoppen van de Nederlandse bisdommen.

In gevallen, bij dit Reglement niet voorzien, beslist het voltallig Scheidsgerecht of, indien nodig in dringende gevallen, de voorzitter.
De Bisschoppen kunnen dit Reglement wijzigen of intrekken in overleg met de organisaties, bedoeld in artikel 1, 3e lid.
De kosten van het Scheidsgerecht, waarvoor de Bisschoppen in overleg met de in artikel 1, 3e lid bedoelde organisaties algemene richtlijnen voor de honorering van de leden van het Scheidsgerecht vaststellen, komen ten laste van de partij of partijen, door het Scheidsgerecht bij de uitspraak aangewezen.

1          Een appellant kan uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vragen aan de voorzitter van het Scheidsgerecht.

2          Zo’n verzoek om een onmiddellijke voorziening moet gemotiveerd en aangetekend worden ingediend bij de voorzitter van het Scheidsgerecht, die binnen zeven dagen na de indiening het verzoek behandelt en zo nodig voorzieningen treft.

3          Beslissingen bij voorraad, bedoeld in het tweede lid, brengen geen nadeel toe aan de zaak ten principale.

1          Binnen één maand na de laatste zitting, waarop de zaak werd behandeld, beslist het Scheidsgerecht op het beroepschrift. Overschrijden van deze termijn is toegestaan en wordt in de beslissing gemotiveerd.

2          De beslissing, bedoeld in het eerste lid, wordt genomen in een voltallige vergadering van de aangewezen kamer van het Scheidsgerecht.

3          De beslissing wordt met redenen omkleed en door de voorzitter binnen twee weken, nadat zij is genomen, bij aangetekend schrijven aan de partijen toegezonden.

4          Beide partijen onderwerpen zich aan de uitspraak van het Scheidsgerecht.

1          De zittingen van het Scheidsgerecht zijn openbaar.

2          Indien een partij daarom verzoekt, vindt de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaats.

3          In het belang van de openbare orde of zedelijkheid of om gewichtige, in het proces-verbaal van de zitting te vermelden redenen, kan het Scheidsgerecht bepalen, dat de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren zal plaatsvinden.

4          Tijdens de zitting wordt aan partijen de gelegenheid gegeven:

            a          haar belangen voor te dragen of te doen voordragen;

            b          getuigen en deskundigen te doen horen;

            c          kennis te nemen van alle op het geschil betrekking hebbende stukken, waarvan, voorzover mogelijk, tenminste acht dagen voor de zitting aan partijen inzage wordt gegeven.

Indien het Scheidsgerecht zulks ter beslissing van de zaak nodig acht, kan het al dan niet op grond van een daartoe strekkend verzoek van een partij getuigen en deskundigen ter zitting horen.           

Indien het Scheidsgerecht van de bevoegdheid gebruik maakt, doet de voorzitter hiervan vooraf mededeling aan partijen.

1          Voor de aanvang van de behandeling van de zaak en de zitting kan op verzoek van de partij een lid van het Scheidsgerecht worden gewraakt:

            a          indien hij persoonlijk belang heeft bij het geschil;

            b          indien hij aan een van de partijen in bloed- of aanverwantschap staat, de vierde graad ingesloten;

            c          indien hij een advies in de zaak heeft gegeven of met een van de partijen een bespreking erover heeft gevoerd;

            d          indien er een hoge graad van vijandschap of vriendschap bestaat tussen hem en een van de partijen;

            e          indien hij binnen een tijdvak van vijf jaren, voorafgaande aan de datum van ontvangst van het beroepschrift door de voorzitter, lid is geweest van het bestuur van een instelling, waarbij appellant in dienst is;

            f           in andere gevallen, waarin daartoe een ernstige reden aanwezig is.

2          In dezelfde gevallen kan een lid van het Scheidsgerecht zich verschonen.

3          Over de wraking wordt zo spoedig mogelijk beslist door de overige leden van het Scheidsgerecht.

4          Bij een staking van stemmen wordt de wraking geacht te zijn toegewezen.

Met eenstemmig goedvinden van het Scheidsgerecht en de partijen kan de behandeling van het geschil ook schriftelijk geschieden.

1          De voorzitter bepaalt de dag en het uur, waarop de zaak in een zitting van de aangewezen kamer van het Scheidsgerecht zal worden behandeld.

2          Behoudens verlenging van de termijn door de voorzitter moeten binnen zestig dagen na ontvangst van het beroepschrift of van het hersteld beroepschrift de zaak in een zitting behandeld worden.

3          De voorzitter geeft tenminste twee weken vóór de zittingsdag aan beide partijen per aangetekende brief kennis van de plaats, de dag en het uur, waarop de zaak zal worden behandeld.

1          Behoudens verlenging van de termijn door de voorzitter moet binnen dertig dagen na ontvangst van het door de voorzitter toegezonden beroepschrift en de daarbij behorende afschriften door de desbetreffende tegenpartij een verweerschrift in zesvoud worden ingediend bij de voorzitter. Bij elk exemplaar voegt de desbetreffende tegenpartij afschriften van de voornaamste op de zaak betrekking hebbende stukken.

2          Na ontvangst van het verweerschrift zendt de voorzitter onverwijld een exemplaar daarvan, vergezeld van de daarbij behorende afschriften aan de appellant.

1          Het Scheidsgerecht is bevoegd, uit eigen beweging of op verzoek, bij gemotiveerde beslissing te verklaren dat een niet tijdig ingediend beroepschrift geacht wordt binnen de daarvoor gestelde termijn te zijn binnengekomen, indien naar het oordeel van het Scheidsgerecht de appellant redelijkerwijze niet geacht kan worden in verzuim te zijn geweest.  Afwijzing van een verzoek, als bedoeld in de vorige volzin, geschiedt met redenen omkleed.

2          a            Is een beroep naar het oordeel van de voorzitter niet ontvankelijk of ongegrond, dan kan de voorzitter zonder mondelinge behandeling dat bij gemotiveerde beslissing verklaren. De secretaris stuurt per aangetekend schrijven een afschrift van deze beslissing aan de appellant.

            b          Tegen deze beslissing kan de appellant schriftelijk verzet doen bij het Scheidsgerecht binnen veertien dagen na de datum van het bewijs van verzending van de aangetekende brief.

            c          Is het Scheidsgerecht van oordeel dat het beroep kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond is, dan kan het dit zonder nader onderzoek verklaren, na de appellant in de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord. Tijd en plaats van het verhoor worden aan de appellant minstens drie dagen van te voren bericht. Deze is niet verplicht te verschijnen. De verklaring is met redenen omkleed. Daartegen staat bij het Scheidsgerecht geen beroep open.

3          Tenzij de behandeling, bedoeld in de voorgaande leden, ertoe leidt het beroepschrift niet in behandeling te nemen, zendt de voorzitter onmiddellijk na ontvangst van het beroepschrift of hersteld beroepschrift een exemplaar daarvan, vergezeld van de in artikel 9, 1e lid genoemde afschriften aan de desbetreffende tegenpartij.

De voorzitter - of bij zijn ontstentenis of belet de plaatsvervangend voorzitter - wijst na ontvangst van het beroepschrift terstond de leden van de kamer aan.

1          De appellant dient bij de voorzitter van het Scheidsgerecht een door hem of zijn raadsman ondertekend beroepschrift in zesvoud in.           

Bij een exemplaar kunnen worden gevoegd: afschriften van de voornaamste op de zaak betrekking hebbende stukken.

2          Het beroepschrift bevat tenminste:           

            a          de opgave van de naam, de voornamen en het adres van de appellant;           

            b          de opgave van de naam en het adres van de persoon of de instantie, tegen wiens beslissing het beroep is gericht;           

            c          de mededeling van de vordering en de gronden waarop deze berust.

3          Het beroepschrift moet bij aangetekend schrijven worden ingezonden binnen dertig dagen, nadat het geschil is ontstaan en/of een beslissing is genomen en ter kennis is gebracht van appellant, welke overeenkomstig zijn rechtspositieregeling of andere regelingen beroep kan instellen bij het Scheidsgerecht.

4          Indien het beroepschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in het eerste en tweede lid van dit artikel, wijst de voorzitter de appellant op het gepleegde verzuim en nodigt hem uit binnen veertien dagen het verzuim te herstellen.

1          Beroep op het Scheidsgerecht kan worden ingesteld in geval van geschillen en/of interpretatievragen van rechtspositionele aard door degenen, voor wie is vastgesteld krachtens rechtspositionele regelingen of andere regelingen, dat de behandeling van dergelijke geschillen aan het Scheidsgerecht is opgedragen.

2          Iedere partij kan zich bij de schriftelijke en/of mondelinge behandeling van een beroep laten bijstaan door een raadsman.

Voor de behandeling van en beslissing inzake geschillen wordt het Scheidsgerecht verdeeld in kamers. Een kamer bestaat uit vijf leden. De voorzitter - of bij zijn ontstentenis of belet de plaatsvervangend voorzitter - stelt de kamer samen. De kamer wordt zo samengesteld, dat daarin in elk geval zitting hebben de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter en tenminste twee leden benoemd door de organisaties, bedoeld in artikel 1, 3e lid.           

De besluitvorming geschiedt op een zelfde wijze als bedoeld in artikel 6.