Afdrukken

INTERDIOCESANE REGELING VOOR DE KERKMUZIEK in bisdommen van de R.-K. Kerkprovincie

 

De Bisschoppen van de R.-K. Kerkprovincie in Nederland, na overleg met de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV), de Katholieke Dirigenten- en Organistenvereniging (KDOV) en de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging (KNTV),

overwegende:

-           dat ter wille van een goede en verantwoorde verzorging van de kerkmuziek in de liturgie gewenst is te komen tot een regeling daarvan; 

-           dat een dergelijke regeling dient te omvatten voorschriften inzake de benoembaarheid van kerkmusici en hun taakomschrijving; 

-           dat de regeling tenslotte voorschriften dient te geven inzake de rechtspositie en de salariëring en andere arbeidsvoorwaarden, respectievelijk naar een kerkelijke regeling dient te verwijzen; 

hebben de volgende INTERDIOCESANE REGELING VOOR DE KERKMUZIEK vastgesteld: