Er zijn momenteel geen evenementen

De bedragen per uur worden vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde functie dan wel de enkelvoudige functie, conform de Interdiocesane Regeling voor de Kerkmuziek. In de uurbedragen is de voorbereidingstijd meeberekend. Zij worden jaarlijks aangepast volgens de zgn. gemengde index. De uurbedragen (exclusief vakantiebijslag) zijn in 2000: 

Bevoegdheid                          dirigent en                     dirigent of
                                               organist                         organist 

Kerkmusicus   I                      ƒ 72,80                          ƒ 48,55
Kerkmusicus  II                      ƒ 63,70                          ƒ 42,20
Kerkmusicus III                      ƒ 54,65                          ƒ 35,70 

N.B. De salariëring van degene, die niet valt onder de hierboven onder I t/m III bedoelde categorieën, maar die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met de werkgever, luidt (exclusief vakantiebijslag) in 2000 als volgt: 

Groep                                     dirigent en                     dirigent of
                                               organist                         organist

A                                            ƒ 45,45                          ƒ 30,35
B                                             ƒ 30,35                          ƒ 20,60 

De indeling in groep A of B wordt overgelaten aan het overleg tussen de werkgever en de functionaris. Voor deze categorie van personen is het Rechtspositiereglement voor kerkmusici niet van toepassing. 

N.B. Indien geen arbeidsovereenkomst is aangegaan met een persoon zoals onder 1 aangeduid, omdat deze over een zelfstandigheidsverklaring beschikt, gelden de daar genoemde bedragen als bruto vergoedingen. In dat geval heeft de werkgever geen inhoudingplicht, maar is eventueel wel BTW verschuldigd.