No events found.

DEN BOSCH - De vertrouwde NSGV in het bisdom ’s-Hertogenbosch heeft onlangs een nieuwe start gemaakt als: Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG).
Een nieuwe naam, een nieuw logo en enkele nieuwe bestuursleden. Wat blijft is de inzet ten dienste van de kerkmuziek in het Bossche bisdom. De KISG wil de parochies in het bisdom ’s-Hertogenbosch van dienst zijn op het gebied van vorming en advies. Muzikale en liturgische vorming blijft een permanente opdracht voor allen die dienstbaar zijn aan de liturgie. Daarnaast wil de KISG zich blijven inzetten voor nieuwe initiatieven. Een van de belangrijkste daarvan is de scholing, muzikaal en liturgisch, van cantores. De cantor is sinds de liturgie-vernieuwing van Vaticanum II een officiële liturgische functie. Naar de toekomst toe zal de cantor een belangrijke taak gaan innemen in het liturgisch leven van onze parochie- en geloofsgemeenschappen. De meeste kerkkoren kampen met een gebrek aan (voldoende) aanwas. De rijke zangtraditie, die ons bisdom kent, wil KISG echter op een verantwoorde wijze naar de toekomst dragen. In de komende maanden zal het veranderingsproces van NSGV naar KISG z’n vervolg krijgen. Zo komt er een nieuwe website en worden enkele nieuwe initiatieven ontwikkeld.

Het nieuwe bestuur van de KISG wil, samen met Esther Sijp als consulent, zich inzetten voor de kerkmuziek in het bisdom ’s-Hertogenbosch. Wij willen pastorale teams, koorbesturen, dirigenten en organisten van dienst zijn in de meest brede zin van het woord. Schroom niet contact met ons op te nemen.
In de nieuwe structuur van de KISG is een directe band ontstaan tussen de Dienst Liturgie van het bisdom en de kerkmuziek die tot nu toe door de NSGV werd behartigd. Mgr. De Korte heeft de beleidsterreinen van liturgie en kerkmuziek samengebracht. De bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie en de bisdom-beleidsmedewerker voor liturgie hebben vanaf heden (van rechtswege) zitting in het KISG-bestuur in de functies van respectievelijk voorzitter en secretaris. Een nieuwe penningmeester zorgt voor het beheer van de gelden. Bestuurslid Bert Augustus is namens het bestuur beschikbaar voor advies met betrekking tot het erfgoed van orgels en luidklokken. Een goed en verantwoord gebruik van de orgels vergt aandacht. Hetzelfde geldt voor de luidtradities van onze klokken.
Veel blijft in de nieuwe structuur hetzelfde, veel zal ook nieuw zijn. Dank zijn wij verschuldigd aan allen die vóór ons hun bijdrage hebben geleverd aan een goed functioneren van de NSGV. Op dat goede fundament bouwen wij nu voort.
Aansluitend bij het beleidsplan van onze bisschop wil KISG meebouwen in vertrouwen ten dienste van het liturgisch en muzikaal leven in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. In de geest van dit beleidsplan zal ons werken missionair van aard zijn.
In de liturgie brengen wij eer aan God. Daar willen wij ons voor inzetten. Wij rekenen daarbij op uw steun en medewerking.
Deken Vincent Blom, bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie en voorzitter KISG, in Nieuwsbrief zomer 2017, (jrg 1 - nr 1)

Het adres van KISG is:

Kerkelijke Instelling
SINT GREGORIUS
Parade 11, 5211 KL ’s-Hertogenbosch
telefoon: 073 523 20 75
e-mail: nsgv@bisdomdenbosch.nl
website: www.nsgv.nl
Een nieuw begin