1          Indien de werkgever, op grond van het advies van zijn medisch adviseur, medische maatregelen van preventieve aard noodzakelijk acht, is de werknemer verplicht zich daaraan te onderwerpen en de hem in het kader daarvan gegeven voorschriften op te volgen, tenzij zijn arts zich daartegen verzet. De kosten van deze maatregelen komen ten laste van de werkgever.

2          De werknemer is, zowel tijdens als na het einde van zijn dienstbetrekking, verplicht tot geheimhouding van zaken welke uit hoofde van zijn functie te zijner kennis komen, voorzover die verplichting uit de aard van de zaak volgt. Deze geheimhouding is opgelegd, behoudens voorzover de wet deze geheimhouding uitsluit.

3          De werknemer kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van door de werkgever geleden schade voorzover deze door opzet, grove schuld en/of grove nalatigheid van de werknemer is veroorzaakt. Het bedrag van de schadevergoeding dient door de werkgever te worden aangetoond en de werknemer dient in de gelegenheid te worden gesteld zich te verantwoorden tegenover de werkgever.           

Op schadevergoeding bestaat slechts aanspraak, indien het bedrag der geleden schade binnen een maand na het ontstaan daarvan aan de werknemer ter kennis is gebracht.

4          De schadevergoeding zal kunnen worden ingehouden op het salaris in billijke, maandelijkse termijnen. De inhoudingen zullen nooit méér bedragen dan 5% van het uit te betalen nettosalaris, met inachtneming van de daarbij geldende wettelijke regeling. Bij beëindiging van het dienstverband is het nog niet ingehouden gedeelte van de vastgestelde schadevergoeding in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar en invorderbaar.

5          De werknemer, die in de uitoefening van zijn functie schade lijdt, aan het ontstaan waarvan hij geen schuld heeft en waarvoor de werkgever wettelijk aansprakelijk is, heeft jegens de werkgever aanspraak op vergoeding van deze schade.            In het geval de werknemer op grond van wettelijke aansprakelijkheid een recht op schadevergoeding tegenover een derde kan doen gelden, is de werkgever slechts verplicht deze schade te vergoeden, indien de werknemer zijn aanspraken ter zake aan de werkgever cedeert.