Begripsbepalingen

Artikel 1

a        Kerkelijke instelling: Een kerkelijke rechtspersoon in de zin van het Reglement van het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland 1996, waaronder verstaan wordt een bisdom, een parochie, een dekenaat of kerkelijke instelling, die als zelfstandig onderdeel van het R.-K. Kerkgenootschap is opgericht of erkend.

b          Werkgever: Het bestuur van een kerkelijke instelling, waarin een kerkmusicus een functie vervult.

c          Kerkmusicus: degene die voldoet aan de voor de werknemer gestelde voorwaarden van de Interdiocesane Regeling voor de Kerkmuziek in bisdommen van de R.-K. Kerkprovincie (Bijlage III).

d       Werknemer: de kerkmusicus die door de werkgever is belast met de leiding, respectievelijk de verzorging van de kerkmuziek als dirigent en/of organist, en die als zodanig een eigen professionele verantwoordelijkheid heeft onder de erkenning van de verantwoordelijkheid van de kerkelijke ambtsdragers voor de kerkelijke diensten.

e         Bisschop: de gewijde bedienaar aan wie de zorg voor een bisdom is toevertrouwd en aan wie alle gewone, eigen en onmiddellijke macht toekomt die voor de uitoefening van zijn herderlijke taak in het hem toevertrouwde bisdom vereist is, uitgezonderd zaken, die door het recht of door een decreet van de Paus aan het hoogste of ander kerkelijk gezag voorbehouden zijn.

f           Diensten: Alle soorten van kerkelijke vieringen, waarin de werknemer functioneert en welke geacht worden ieder een reëel uur te duren en daarmee worden gelijkgesteld.

g          Arbeidsuren: Hieronder worden verstaan reële of daarmee gelijkgestelde uren, waarin een werknemer functioneert in diensten, repetities en werkbijeenkomsten, conform de Diocesane Regeling salariëring kerkmusicus (Bijlage II).

h          Feest- en gedenkdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, Eerste en Tweede Kerstdag en de als zodanig door de overheid erkende nationale feest- en gedenkdagen, alsmede de bijzondere feest- en gedenkdagen door de werkgever aangewezen.

i           Diocesane Regelingen: de regelingen voor honorering en salariëring en andere aangelegenheden, die door de bisschop jaarlijks worden vastgesteld.